Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch thực hiện đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019
Ngày cập nhật 15/01/2019

Ngày 10 tháng 01 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 05/KH-UBND thực hiện đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019.

Kế hoạch nhằm mục đích triển khai đồng bộ, hiệu quả, đi vào nề nếp công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, bảo đảm quyền được tiếp cận thông tin của người dân, góp phần đánh giá xã đạt chuẩn nông thôn mới và phường xã đạt chuẩn đô thị văn minh.

Theo đó, đề ra nhiệm vụ và giải pháp cụ thể như sau:

- Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện năm 2019 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế xây dựng kế hoạch và triển khai tại địa phương theo quy định của Quyết định số 619/QĐ-TTg cũng như phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ;

- Các cơ quan, địa phương tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến về ý nghĩa, mục đích của hoạt động chuẩn tiếp cận pháp luật và các quy định pháp luật liên quan bằng nhiều hình thức thích hợp nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, người dân về công tác này, qua đó thống nhất về nhận thức và góp phần tăng cường các biện pháp bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ;

- Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận, tổng hợp và hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc trong phạm vi thẩm quyền; đồng thời kiến nghị cấp có thẩm quyền hướng dẫn, giải quyết vướng mắc theo thẩm quyền;

- Các Sở, ngành trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, chỉ đạo, đề ra giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật liên quan đến phạm vi quản lý; Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã triển khai các giải pháp, biện pháp thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

- Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân cùng cấp chỉ đạo, hướng dẫn việc rà soát, chấm điểm, tổ chức đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thực hiện tại địa phương;

- Ủy ban nhân dân cấp xã tự đánh giá, Ủy ban nhân dân cấp huyện đánh giá, công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;

- Niêm yết, công khai kết quả đánh giá;

- Chọn triển khai mô hình điểm cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;

- Kiểm tra, sơ kết, tổng kết, khen thưởng:

+ Xây dựng nội dung kiểm tra chuẩn tiếp cận pháp luật thành một nội dung trong Kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019;

+ Xem xét biểu dương, khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chuẩn tiếp cận pháp luật trong tổng kết công tác năm 2019;

+ Việc thống kê, báo cáo thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/2016/TT-BTP ngày 03 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của ngành Tư pháp và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu./.

Tiên An
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.733.351
Lượt truy cập hiện tại 115