Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019
Ngày cập nhật 15/01/2019

Ngày 14 tháng 01 năm 2019, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 70/KH-STP về  tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm tăng cường nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính hàng năm của tỉnh đối với cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ; nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân về công tác cải cách hành chính nhà nước, cải cách thủ tục hành chính, góp phần tham gia giám sát quá trình thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao hiệu quả tuyên truyền cải cách hành chính trên các phương tiện thông tin đại chúng và trang thông tin điện tử của Sở.

Yêu cầu việc triển khai công tác tuyên truyền thiết thực, hiệu quả theo tiến độ thời gian đề ra; phổ biến nội dung cải cách hành chính kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, rộng khắp; thực hiện công tác tuyên truyền phải gắn với nội dung Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016- 2020 và Kế hoạch CCHC hàng năm của tỉnh đã được phê duyệt. Tập trung tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về CCHC đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân; đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền lồng ghép việc tuyên truyền cải cách hành chính với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác tuyên truyền, giáo dục chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; bám sát nội dung Báo cáo số 312/BC-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018 để tăng cường tuyên truyền những mô hình, cách làm hay, sáng kiến tốt trong cải cách hành chính tại Sở; chú trọng công tác kiểm tra, rà soát, đánh giá định kỳ và rút kinh nghiệm việc tổ chức triển khai nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền cải cách hành chính tại Sở.

Nội dung thực hiện

-Xây dựng tin, bài tuyên truyền, phổ biến cải cách hành chính đăng tải trên Trang thông tin điện tử  Sở, Báo Thừa Thiên Huế, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh và hệ thống đài truyền thanh - truyền hình các huyện, thị xã, thành phố: Đưa thông tin về cải cách hành chính một cách thích hợp trong các buổi giao ban, họp định kỳ của Sở; niêm yết công khai, đầy đủ và thường xuyên cập nhật thủ tục hành chính mới ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung; thực hiện nghiêm túc việc cập nhật dữ liệu thủ tục hành chính vào cơ sở dữ liệu trên Hệ thống thông tin thủ tục hành chính theo quy định tại Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 25 tháng 2 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh; tổ chức việc tiếp nhận ý kiến nhận xét, đóng góp, kiến nghị của tổ chức, công dân; tổ chức việc tiếp nhận ý kiến nhận xét, đóng góp, kiến nghị của tổ chức, công dân về thủ tục hành chính; lồng ghép nội dung cải cách hành chính trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật;

-  Xây dựng các nội dung về tuyên truyền cải cách hành chính lồng ghép vào nội dung phổ biến giáo dục pháp luật

- Thực hiện việc in ấn, phát hành tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền cải cách hành chính;

- Xây dựng chuyên mục cải cách hành chính và thường xuyên cập nhật tin bài về cải cách hành chính lên trang thông tin điện tử Sở;

- Tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp của tỉnh; nâng cao hiểu biết về trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc giải quyết các thủ tục hành chính đối với nhân dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc tham gia và giám sát tiến trình cải cách hành chính; hệ thống các văn bản luật, văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tư pháp./.

Ngọc Hiền
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.936.288
Lượt truy cập hiện tại 2.296