Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019
Ngày cập nhật 15/01/2019

Ngày 28 tháng 12 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 223/KH-UBND về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019. 

Kế hoạch nhằm mục đích tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật. Đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết các vướng mắc, bất cập trong công tác này (xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; rà soát, xây dựng mô hình, cách làm hiệu quả…). Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật. Qua đó, xây dựng ý thức chủ động nghiên cứu, tìm hiểu, học tập pháp luật của mỗi người, bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật của công dân; tiếp tục nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân.

Về nội dung, các cơ quan, địa phương lựa chọn nội dung pháp luật tuyên truyền, phổ biến phù hợp với chức năng, nhiệm vụ cũng như yêu cầu nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế của ngành, địa phương. Trong đó, tập trung vào các nhóm theo quy định tại Điều 10 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, cụ thể: Quy định của Hiến pháp và văn bản quy phạm pháp luật, trọng tâm là các quy định của pháp luật về dân sự, hình sự, hành chính, hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, lao động, giáo dục, y tế, quốc phòng, an ninh, giao thông, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành; các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận quốc tế; ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; ý thức bảo vệ pháp luật; lợi ích của việc chấp hành pháp luật; gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật. Ngoài ra, tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp ban hành; quy định phục vụ cho công tác cải cách hành chính; chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp.

Về hình thức, lựa chọn hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật được quy định tại Điều 11 của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật để triển khai phù hợp với đối tượng, địa bàn, mục đích tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Chú trọng các hình thức tuyên truyền, phổ biến gắn với thực hiện Luật Tiếp cận thông tin năm 2016, như: Các thông tin cơ quan Nhà nước phải công khai theo quy định tại Điều 17 Luật Tiếp cận thông tin qua các hình thức cụ thể được quy định tại Điều 18 Luật Tiếp cận thông tin (Đăng tải trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; Công khai trên phương tiện thông tin đại chúng; Đăng Công báo; Niêm yết tại trụ sở cơ quan nhà nước và các địa điểm khác ; Thông qua việc tiếp công dân, họp báo, thông cáo báo chí, hoạt động của người phát ngôn của cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật...).

Đối với đối tượng đặc thù (người dân ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, ven biển, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và ngư dân; người lao động trong các doanh nghiệp; nạn nhân bạo lực gia đình; người khuyết tật; người đang chấp hành hình phạt tù, người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, người bị phạt tù được hưởng án treo), các cơ quan, địa phương căn cứ quy định từ Điều 17 đến Điều 22 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật để triển khai thực hiện, bảo đảm nội dung, hình thức và yêu cầu.

Kế hoạch nêu rõ một số nhóm nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thực hiện, đồng thời phân công rõ trách nhiệm của các cơ quan, địa phương, như: Rà soát, hoàn thiện về thể chế trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc triển khai thực hiện; củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; hướng dẫn nội dung, hình thức tổ chức Ngày Pháp luật và tổ chức Ngày Pháp luật năm 2019; ngghiên cứu, nhân rộng các mô hình mới, cách làm hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật; nghiên cứu, trao đổi, học tập kinh nghiệm về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết và khen thưởng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Nguyễn Thị Đào
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.922.203
Lượt truy cập hiện tại 273