Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống mua bán người năm 2019
Ngày cập nhật 10/01/2019

Ngày 03  tháng  01  năm 2019, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 13/STP-KH về thực hiện công tác phòng, chống mua bán người.

Theo đó, Kế hoạch số đưa ra mục đích, yêu cầu và nhiệm vụ trọng tâm như sau:

 

Mục đích, yêu cầu  nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ của toàn xã hội về nhận thức và hành động trong công tác phòng, chống mua bán người nhằm kiềm chế, từng bước giảm dần, tiến tới làm giảm cơ bản loại tội phạm này trong khu vực nhà trường và tại cộng đồng dân cư góp phần làm giảm tội phạm hình sự nói chung, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; chủ động nắm chắc tình hình hoạt động của tội phạm mua bán người.Việc thực hiện công tác phòng, chống mua bán người phải được triển khai cụ thể, thường xuyên; đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống mua bán người, phù hợp với từng địa phương, vùng miền, giới tính, vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

Nhiệm vụ trọng tâm:

-Xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện công tác phòng, chống mua bán người

- Tổ chức các biện pháp phòng ngừa xã hội: Tuyên truyền cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia vận động gia đình và người dân tự nguyện tham gia phát hiện, tố giác các loại tội phạm mua bán người.

- Hỗ trợ tài liệu cho các đối tượng thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và Nhân dân thông qua hình thức cấp phát miễn phí để thông báo cho người dân nhận thức rõ các phương thức, thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm mua bán người.

-Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm mua bán người trên Đài Phát thanh, Truyền hình tỉnh, trên Trang thông tin điện tử của cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, Bản tin Tư pháp, Tủ sách pháp luật…

-Tuyên truyền thông qua “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho chủ thể thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

- Triển khai các hoạt động trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật: Hướng dẫn triển khai các hoạt động cung cấp dịch vụ bảo vệ nạn nhân bị mua bán người; tăng cường hướng dẫn, thường xuyên kiểm tra đối với tổ chức và các hoạt động trợ giúp pháp lý; bố trí đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý cho nạn nhân được trang bị đồng bộ các kỹ năng chuyên sâu về tư vấn, tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng cho các nạn nhân

- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác nuôi con nuôi, cho nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài: Quản lý chặt chẽ, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm trong hoạt động kết hôn, nuôi con nuôi nhằm tránh việc lợi dụng các hoạt động này để mua bán người.

 

Ngọc Hiền
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.922.399
Lượt truy cập hiện tại 320