Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2019
Ngày cập nhật 25/12/2018

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngày 04 tháng 12 năm 2018 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 199 /KH-UBND kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2019.

 

Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm phát hiện những nội dung trái pháp luật của văn bản để kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật. Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xác định trách nhiệm của cơ quan, người đã ban hành văn bản trái pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Văn bản thuộc đối tượng tự kiểm tra: Văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

Văn bản thuộc đối tượng kiểm tra: Văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế ban hành.

Văn bản có chứa quy phạm pháp luật nhưng không được ban hành bằng hình thức văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế ban hành; văn bản có chứa quy phạm pháp luật hoặc có thể thức như văn bản quy phạm pháp luật do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế ban hành khi nhận được yêu cầu, kiến nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Nội dung kiểm tra: Kiểm tra về thẩm quyền ban hành văn bản gồm kiểm tra thẩm quyền về hình thức và kiểm tra thẩm quyền về nội dung; kiểm tra về nội dung của văn bản; kiểm tra về căn cứ ban hành; thể thức, kỹ thuật trình bày; trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản.

Phương thức kiểm tra

- Tự kiểm tra văn bản.

- Kiểm tra văn bản theo thẩm quyền: Kiểm tra văn bản do cơ quan, người ban hành văn bản gửi đến; kiểm tra văn bản khi nhận được yêu cầu, kiến nghị của các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về văn bản có dấu hiệu trái pháp luật; kiểm tra văn bản theo địa bàn được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 116 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.

Theo Kế hoạch, trong năm 2019, thực hiện kiểm tra tại địa bàn thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy và huyện Phú Vang.

 

 

Trách nhiệm thực hiện

Sở Tư pháp: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch. Trong trường hợp phát hiện văn bản có dấu hiệu trái pháp luật, ảnh hưởng lớn đến kinh tế - xã hội, nếu thấy cần thiết, Sở Tư pháp thành lập Đoàn kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật theo Quyết định số 1354/QĐ-UBND ngày 26/7/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Tư pháp thành lập Đoàn kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế: Phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện Kế hoạch; xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm tra văn bản ở địa phương; đôn đốc, chỉ đạo công tác kiểm tra, xử lý văn bản ở địa phương; thực hiện chế độ báo cáo về công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật.

Các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện: Phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện Kế hoạch.

Trách nhiệm của cơ quan ban hành văn bản: Gửi văn bản đến cơ quan kiểm tra theo quy định; chuẩn bị các nội dung theo yêu cầu của các Đoàn kiểm tra; cung cấp văn bản để kiểm tra; bố trí địa điểm tại cơ quan mình để phục vụ công tác kiểm tra; chuẩn bị báo cáo về công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật và các điều kiện bảo đảm khác phục vụ cho công tác soạn thảo, ban hành, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra.

 

Thủy Phương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.922.535
Lượt truy cập hiện tại 362