Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch về công tác pháp chế năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 25/12/2018

Để triển khai và thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác pháp chế tại các cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tham mưu giúp Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu trọng tâm phát triển kinh tế, xã hội trong năm 2019; từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhà nước, ngày 05 tháng 12 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 200/KH-UBND công tác pháp chế năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Nội dung của Kế hoạch xác định rõ trách nhiệm của từng sở, ngành trong quá trình triển khai thực hiện công tác pháp chế vào một số nội dung như: công tác xây dựng pháp luật; công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; công tác trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; công tác bồi thường Nhà nước; công tác theo dõi thi hành thi hành pháp luật; công tác kiểm soát thủ tục hành chính; công tác tham mưu các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng; tham mưu, đề xuất cho Ủy ban nhân dân tỉnh, góp phần tháo gỡ những khó khăn, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh trong thực tiễn quản lý; công tác đào tạo, bồi dưỡng, kiện toàn đội ngũ pháp chế.

Công tác pháp chế của các Doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh thực hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 55/2011/NĐ-CP.

Trên cơ sở nội dung của Kế hoạch pháp chế các cơ quan chuyên môn cần bám sát các chương trình, kế hoạch của Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh và chỉ đạo của Thủ trưởng cơ quan để tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, thực hiện.

Kế hoạch yêu cầu các cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh thực hiện chế độ báo cáo kết quả hoạt động pháp chế định kỳ hằng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của Bộ, ngành quản lý lĩnh vực và Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

Thủy Phương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.931.031
Lượt truy cập hiện tại 732