Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Tin chính
Quay lại12345Xem tiếp
Tin mới
Để nâng cao các chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh (DDCI) đối với Sở Tư pháp trong năm 2021, Sở Tư pháp phối hợp với Viện nghiên cứu phát triển...
Sáng 18/02/2021 (07/01 âm lịch), tại Khu Di tích lịch sử Chính hầm (phường An Tây – thành phố Huế), tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ phát động...
Ngày  25  tháng  01  năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số  240/QĐ-UBND công bố Danh mục văn bản...
Thực hiện Kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2021, đồng thời phát huy vai trò xung kích, tình nguyện trong việc tham...
Tin tổng hợp
 
Hoạt động phổ biến GDPL
 
Tổ chức Đảng - Đoàn thể
Nhằm triển khai thực hiện quy định xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian từ ngày 06/6/2017 đến ngày 04/7/2017, Sở Tư pháp...
Niêm yết thông báo
Công văn 187/STP-HCTP ngày 26/01/2021 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 10/2020/TT-BTP    
Thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, nhằm đáp ứng nhu cầu trợ giúp pháp lý tại địa phương, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Bổ trợ tư pháp
Ngày 04 tháng 12 năm 2020, Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế đã cấp Giấy đăng ký hoạt động số 07/TP-ĐKHĐ cho Văn phòng công chứng Ngô Văn Hoàn...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Giới thiệu văn bản pháp luật
Ngày 22 tháng 10 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2674/QĐ-UBND ban hành kèm theo Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết...
Ngày 13 tháng 11 năm 2020, Hội đồng nhân dân tỉnh có Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND thông qua Đề án về “Xây dựng nếp sống văn minh đô thị...
Ngày 17 tháng 11 năm 2020, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 133/2020/QH14 về việc Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân...
Ngày 08 tháng 12 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 141/2020/NĐ-CP quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số. Nghị định này...
Ngày 30 tháng 10 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 53/2020/QĐ-UBND ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế liên thông...

Ngày 08/12/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 106/2020/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 01 năm 2021. Thông tư này thay thế Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực và Thông tư số 12/2020/TT-BTC ngày 03 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung mục II phần A Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực.

 

Ngày 18 tháng 12 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 148/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. Nghị định này...

Ngày 02/12/2020, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 06/2020/TT-BNV về ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 01 năm 2021. Bãi bỏ Quy chế tổ chức thi tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Quy chế tổ chức xét tuyển công chức, viên chức, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và Nội quy kỳ tuyển dụng công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

 

Ngày 18 tháng 11 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng...
Ngày 09 tháng 12 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 142/2020/NĐ-CP quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Hướng dẫn nghiệp vụ
 Ngày 27 tháng 11 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo. Nghị định có hiệu lực thi hành...
Qua triển khai thi hành Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và...
Ngày 16 tháng 9 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công văn số 8388/UBND-TTr về việc phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Nghiên cứu - Trao đổi
Trong những năm qua việc triển khai thực hiện Luật Phòng, chống ma túy đã thu được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực như: công tác quản lý...
Giám định tư pháp là hoạt động bổ trợ tư pháp, góp phần quan trọng vào việc giải quyết các vụ án được chính xác, khách quan...
Bộ luật Lao động (sửa đổi) đã được Quốc hội khoá XIII thông qua ngày 18/6/2012, có hiệu lực từ 01/5/2013. Đây là Bộ luật có vị trí đặc biệt...
Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định cá nhân, tổ chức là chủ thể tham gia quan hệ pháp luật về xử lý vi phạm hành chính....
Bảo hiểm y tế nói chung và bảo hiểm y tế toàn dân nói riêng là chính sách xã hội quan trọng, mang ý nghĩa nhân đạo và...
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sau đây gọi là Luật năm 2015) đã có một số quy định để bảo đảm đường lối, chủ trương của Đảng được thể chế hóa...

Pháp lệnh Bộ đội biên phòng được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa IX thông qua ngày 28/3/1997, có hiệu lực thi hành từ ngày 07 tháng 4 năm 1997 đã cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng về bảo vệ Tổ quốc, xây dựng lực lượng vũ trang nói chung, bộ đội biên phòng nói riêng, là cơ sở pháp lý quan trọng để xây dựng bộ đội biên phòng chính quy, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, bảo vệ an ninh, trật tự ở khu vực biên giới. Tuy nhên, sau hơn 20 năm thi hành, Pháp lệnh đã bộc lộ những vướng mắc, bất cập thể hiện trên một số vấn đề cơ bản như một số quy định về chức năng, nhiệm vụ của bộ đội biên phòng chưa được cụ thể hóa bằng các văn bản quy phạm pháp luật, chưa tạo hành lang pháp lý để bộ đội biên phòng xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới trong tình hình mới. Pháp lệnh Bộ đội biên phòng chưa cụ thể hóa về trách nhiệm quản lý nhà nước của các bộ, ngành, chính quyền và các lực lượng khác trong bảo vệ biên giới quốc gia. Pháp lệnh ban hành từ năm 1997 nên về hình thức, bố cục không phù hợp với Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; nội dung, một số thuật ngữ không còn phù hợp với thuật ngữ trong các văn bản pháp luật chuyên ngành liên quan và nhiều nhiệm vụ, quyền hạn của bộ đội biên phòng đang được quy định tản mạn trong các luật chuyên ngành dẫn đến tình trạng khó theo dõi, mâu thuẫn về pháp luật, gây khó khăn cho quá trình thực thi nhiệm vụ ...

 

Nhất trí cao về nội dung, bố cục, kỹ thuật trình bày của dự thảo Nghị định quy định về hoạt động phối hợp của Dân quân tự vệ và dự thảo Nghị định quy định về tổ...
Sau hơn 6 năm triển khai thi hành Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng,...
Thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.454.116
Lượt truy cập hiện tại 1.042