Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Để đề nghị tặng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" thì trình tự thực hiện như thế nào và cần phải nộp hồ sơ gì?
Ngày cập nhật 08/05/2024

Chị Trần Thùy T trú tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế hỏi: Để đề nghị tặng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" thì trình tự thực hiện như thế nào và cần phải nộp hồ sơ gì? Thời gian giải quyết là bao lâu và hồ sơ nộp ở đâu?

 

Trả lời :

Thủ tục tặng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc” được ban hành theo Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 02 tháng 2 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Công bố danh mục thủ tục hành chính được quy định tại Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế quy định trình tự, địa điểm, thành phần hồ sơ và thời hạn giải quyết như sau:

1.Trình tự thực hiện

- Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh tiếp nhận đề nghị khen thưởng của các đơn vị thực thuộc.

- Thẩm định hồ sơ, xin ý kiến các cơ quan liên quan, báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, tổng hợp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quyết định khen thưởng.

- Khi có Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh thông báo Quyết định, viết bằng, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen.

- Các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn, không đủ hồ sơ hoặc vi phạm pháp luật), Ban Thi đua - Khen tỉnh thông báo đến các đơn vị trình khen biết.

2.Thành phần hồ sơ

- Tờ trình đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua;

- Báo cáo thành tích của tập thể;

- Biên bản bình xét thi đua của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp trình khen thưởng;

3. Thời hạn giải quyết

- Thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình cấp có thẩm quyền trong thời hạn 25 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Sau khi nhận được quyết định khen thưởng của cấp có thẩm quyền khen thưởng, trong thời hạn 10 ngày làm việc, cơ quan trình khen thưởng sao, gửi quyết định khen thưởng cho các trường hợp được khen thưởng.

4. Địa điểm nộp hồ sơ

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc nộp trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Thừa Thiên Huế. (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn).

Như vậy, để đề nghị tặng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc” thì trình tự thực hiện được quy định như đã viện dẫn. Hồ sơ, thời hạn giải quyết và địa điểm nộp hồ sơ được thực hiện như trên.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 19.900.320
Lượt truy cập hiện tại 6.224