Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Công văn số 222/STP-VP ngày 19/3/2013 V/v báo cáo công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2013
Ngày cập nhật 26/03/2013

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư pháp về việc báo cáo công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2013, Sở Tư pháp đề nghị Trưởng phòng Tư pháp các huyện, thị xã Hương Thủy, Hương Trà và thành phố Huế; Trưởng phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở báo cáo công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và chương trình, nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2013, với các nội dung:

1. Đánh giá kết quả công tác tư pháp đã đạt được trong 6 tháng đầu năm (số liệu được tính từ ngày 01/10/2012 đến 31/3/2013) theo chức năng, nhiệm vụ của phòng, đơn vị, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu tại Báo cáo số 35/BC-STP ngày 18/01/2013 của Sở Tư pháp, Quyết định số 387/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc phê duyệt Chương trình công tác của ngành Tư pháp và Kế hoạch số 168/KH-STP của Sở Tư pháp về triển khai, thực hiện công tác năm 2013.
Trong từng lĩnh vực công tác, báo cáo cần nhận định khái quát về đặc điểm tình hình, kết quả đạt được; chỉ rõ những công việc đã hoàn thành, việc nổi bật (kèm theo số liệu) so với kế hoạch đã đề ra, những công việc đang tiếp tục tiến hành hoặc phải chuyển sang 6 tháng cuối năm; có so sánh với cùng kỳ năm trước. Nêu những khó khăn, vướng mắc, những tồn tại, hạn chế về cơ chế, tổ chức, biên chế, cơ sở vật chất,... trong thực hiện nhiệm vụ; nguyên nhân và giải pháp khắc phục. Trường hợp báo cáo không nêu những công việc theo chức năng, nhiệm vụ của phòng, đơn vị và công việc được quy định tại Kế hoạch công tác năm thì được hiểu là chưa hoàn thành hoặc chưa thực hiện.
Đánh giá, góp ý về sự chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tư pháp, của Bộ Tư pháp, trong đó nêu những mặt được, chưa được và những đề xuất, kiến nghị.
2. Đề xuất chương trình, công tác tư pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013, trong đó xác định các giải pháp để triển khai, thực hiện, góp phần hoàn thành Kế hoạch công tác năm đề ra. 
3. Số liệu kết quả các nội dung công tác phải đảm bảo độ chính xác, thể hiện vào báo cáo và ở các biễu mẫu thống kê công tác tư pháp quy định tại Thông tư 08/2011/TT-BTP ngày 05/4/2011 về việc hướng dẫn một số nội dung về công tác thống kê của ngành Tư pháp, Thông tư số 02/2011/TT-BTP ngày 13/01/2011 hướng dẫn một số nội dung thống kê trợ giúp pháp lý và gửi về Sở Tư pháp bằng văn bản giấy, bản điện tử (hộp thư: stp@thuathienhue.gov.vn) trước ngày 10/4/2013 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tư pháp.
Nhận được Công văn này, các phòng, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, xem đây là tiêu chí để đánh giá, bình xét thi đua khen thưởng năm 2013./.
 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.020.325
Lượt truy cập hiện tại 2.486