Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thông báo kết luận cuộc họp giao ban công tác tháng 4 năm 2013
Ngày cập nhật 02/05/2013

Ngày 24/4/2013, Sở Tư pháp Thừa Thiên Huế tổ chức họp giao ban công tác tháng 4 do đồng chí Dương Quang Tương - Giám đốc Sở chủ trì với các đồng chí Phó Giám đốc; Trưởng phòng, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Sau khi nghe Chánh Văn phòng báo cáo kết quả các mặt công tác tư pháp đạt được trong tháng, dự kiến nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2013 và ý kiến thảo luận của các Phó Giám đốc, Trưởng phòng, Thủ trưởng đơn vị, đồng chí Giám đốc Sở kết luận như sau:

Tháng 4/2013, nội dung công tác tư pháp đã triển khai, thực hiện, đạt được theo kế hoạch đề ra: Các phòng, đơn vị sự nghiệp, Phòng Tư pháp cấp huyện thực hiện báo cáo kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm (số liệu từ 01/10/2012 – 31/3/2013), Sở Tư pháp tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt báo cáo gửi theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp; tiếp nhận, thực hiện thẩm định văn bản quy phạm pháp luật; thành lập Đoàn kiểm tra và trực tiếp kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND huyện Phong Điền ban hành năm 2012 và thông báo kết luận kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật tại HĐND, UBND thành phố Huế; đảm bảo nội dung, tài liệu phục vụ Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tổng kết thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000; ban hành Kế hoạch số 292/KH-STP triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính. Trình UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 32/BC-UBND về tình hình thực hiện Thông tư liên tịch số 73/2010/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp; phối hợp Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai, phổ biến văn bản pháp luật có hiệu lực thi hành năm 2013: Luật Biển Việt Nam, Luật Công đoàn, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Tài nguyên nước, Luật Quảng cáo, Luật giá; ban hành các Kế hoạch số 332/KH-STP về tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật an toàn giao thông đường bộ, Kế hoạch số 339/KH-ĐA270 tổ chức Tọa đàm nâng cao hiệu quả hoạt động của Báo cáo viên pháp luật. Báo cáo UBND tỉnh tổ chức họp với các Sở, ngành liên quan giải quyết đơn kiến nghị về hồ sơ đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài của ông Nguyễn Thanh Tiến và bà Nguyễn Thị Vân, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang; báo cáo tình hình thực hiện việc cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 và sơ kết việc thực hiện Thông tư 13/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp. Tham mưu UBND tỉnh Chỉ thị triển khai thi hành Luật Giám định tư pháp; báo cáo đăng ký gửi Sở Thông tin truyền thông về dự án xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm tại địa bàn tỉnh; hướng dẫn Ban Quản lý các Khu công nghiệp tại địa bàn tỉnh về việc thực hiện Điều 17 Nghị định số 04/2013/NĐ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Công chứng đối với việc công chứng hợp đồng, giao dịch về bất động sản trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao; ban hành Kế hoạch số 288/KH-STP và thực hiện khảo sát về tổ chức, hoạt động tại một số Văn phòng luật sư, tổ chức bán đấu giá tài sản. Tham mưu UBND tỉnh Đề án thành lập Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 3 tại huyện A Lưới theo Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 10/3/2008 của UBND tỉnh; thực hiện trợ giúp pháp lý lưu động tại huyện A Lưới, huyện Phú Vang. Ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về luật sư tại Công ty Luật TNHH Ngọc Hạnh và Quyết định thanh tra Phòng Công chứng số 2. Báo cáo UBND tỉnh về việc đề nghị phê duyệt mua tài sản, phương tiện hỗ trợ cho Sở Tư pháp tỉnh SêKong và Salavan, nước CHDCND Lào; ban hành Quyết định số 72/QĐ-STP về Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua đối với Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố Huế năm 2013; ban hành Quyết định số 62/QĐ-STP, Quyết định số 63/QĐ-STP về việc điều động chuyển đổi 01 Phó trưởng phòng công chứng số 1 sang công tác tại phòng công chứng số 2, chuyển đổi 01 công chứng viên phòng công chứng số 2 sang công tác tại phòng công chứng số 1; tổ chức họp Hội đồng xét tuyển và ban hành quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản; rà soát văn bản mới ban hành thuộc lĩnh vực tư pháp áp dụng tại UBND cấp xã; đề xuất, lựa chọn quy định, thủ tục hành chính lĩnh vực hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, công chứng đưa vào danh mục đăng ký rà soát năm 2013 theo chỉ đạo của UBND tỉnh; phối hợp với đơn vị tư vấn lập thủ tục, hồ sơ đầu tư cải tạo, sửa chữa nâng cấp kho lưu trữ tại trụ sở cơ quan thực hiện Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp; báo cáo xin chủ trương cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc Phòng Công chứng số 1; hưởng ứng phong trào thi đua “Ngành Tư pháp hướng về biển đảo quê hương” của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi và kết luận của Trưởng Khu vực thi đua cơ quan tư pháp các tỉnh Miền Trung – Tây Nguyên, Sở Tư pháp và các đơn vị sự nghiệp tham gia phong trào bằng việc ủng hộ 5 triệu đồng chung sức cùng ngành Tư pháp và huyện đảo Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi xây dựng nhà tình nghĩa cho đồng bào nghèo tại huyện đảo; tổ chức giao lưu công tác tư pháp với Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng nhân kỷ niệm 38 năm giải phóng Huế - Đà Nẵng,....
Bên cạnh đó có một số việc triển khai chậm, tại phiên họp đã đề cập và có kết luận tiếp tục thực hiện. Ngoài việc thực hiện nội dung công tác theo chức năng, nhiệm vụ của các phòng, đơn vị, công tác tư pháp tháng 5/2013 tập trung thực hiện một số nhiệm vụ công tác trọng tâm như sau:
1. Công tác chung:
- Văn phòng, các phòng, đơn vị trực thuộc và Phòng Tư pháp cấp huyện chuẩn bị nội dung tham mưu tổ chức Hội nghị, giao ban sơ kết công tác 6 tháng đầu năm (dự kiến cuối tháng 5/2013).
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 51/2012/CT-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức. Trưởng phòng, Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về công chức, viên chức thuộc quyền quản lý vi phạm Chỉ thị số 51/2012/CT-UBND của UBND tỉnh.
- Đồng chí Phó Giám đốc phụ trách chỉ đạo Phòng Công chứng số 1, Thanh tra Sở và Phòng Bổ trợ tư pháp báo cáo UBND tỉnh kết quả giải quyết tranh chấp giữa các hộ liền kề của gia đình viên chức theo Thông báo kết luận của UBND thành phố Huế và trả lời đơn thư khiếu nại hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của bà Hồ Thị Yến Loan.
- Phối hợp chặt chẽ trong giải quyết công việc giữa các phòng, đơn vị và giữa các Phó Giám đốc được phân công phụ trách, đảm bảo các công việc được triển khai đồng bộ với chất lượng hiệu quả cao.
- Tiếp tục thực hiện, đảm bảo thời gian các văn bản ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh về công tác tư pháp, trường hợp văn bản giao không kịp thời gian thực hiện, các phòng, đơn vị tham mưu văn bản gửi Văn phòng UBND để đảm bảo tiến độ theo quy định.
- Cơ quan Sở và các đơn vị tổ chức thực hiện lịch trực lãnh đạo, trực tự vệ các ngày Lễ 30/4 và 01/5/2013 theo Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 11/4/2013 của UBND tỉnh.
2. Công tác chuyên môn:
2.1. Công tác văn bản:

- Tham mưu UBND tỉnh tổng kết Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, báo cáo về Bộ Tư pháp trước ngày 15/5/2013.
- Thực hiện tự đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính của UBND tỉnh đối với lĩnh vực “Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật tại địa bàn tỉnh”.
- Thành lập Đoàn kiểm tra và trực tiếp kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND thị xã Hương Thủy ban hành năm 2012 và thông báo kết luận kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật tại HĐND, UBND huyện Phong Điền.
- Hoàn chỉnh danh mục rà soát văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành năm 2011 và các văn bản ban hành trước đó đang còn hiệu lực pháp luật trình UBND tỉnh xử lý theo quy định của pháp luật.
2.2. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật:
- Ban hành Kế hoạch và thực hiện khảo sát, tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp tại địa bàn tỉnh.
- Xây dựng Kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tập huấn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật tại các huyện, thị xã, thành phố Huế. Tổ chức Tọa đàm nâng cao hiệu quả hoạt động của Báo cáo viên pháp luật.
- Tiếp tục triển khai các văn bản pháp luật mới có hiệu lực năm 2013 theo Kế hoạch phê duyệt của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh.
2.3. Công tác Hành chính tư pháp:
- Triển khai Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 19/02/2013 của UBND tỉnh về hoạt động công tác biên giới năm 2013 trong đó tập trung hướng dẫn Phòng Tư pháp huyện A Lưới chỉ đạo UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn và các việc hộ tịch khác cho người Lào được nhập quốc tịch Việt Nam.
- Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 24/2013/NĐ-CP ngày 28/3/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.
- Tham mưu UBND tỉnh báo cáo bổ sung số liệu trong công tác bồi thường của nhà nước năm 2012 theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp.
- Trưng cầu ý kiến của các Sở, ngành liên quan và các phòng, đơn vị về dự thảo Quy chế phối hợp liên ngành trong việc cung cấp thông tin lý lịch tư pháp theo quy định tại Thông tư liên tịch số 04/2011/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP của liên ngành Trung ương về trình tự thủ tục tra cứu, cung cấp, trao đổi thông tin lý lịch tư pháp.

2.4. Quản lý nhà nước về Bổ trợ tư pháp:
- Trình UBND tỉnh ban hành các Kế hoạch tổng thể chiến lược phát triển hành nghề luật sư đến năm 2020; Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư và báo cáo kết quả thực hiện Đề án Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp theo chỉ đạo của UBND tỉnh.
- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 288/KH-STP ngày 05/4/2013 khảo sát về tổ chức, hoạt động của các tổ chức bổ trợ tư pháp. Phối hợp với Thanh tra Sở thanh tra Phòng Công chứng số 2.
- Tổ chức giao ban trực báo với các tổ chức hành nghề công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm, tổ chức tín dụng để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc liên quan đến công chứng hợp đồng, thế chấp và đăng ký giao dịch bảo đảm.
2.5. Công tác Trợ giúp pháp lý:
- Thực hiện khảo sát tại các cơ quan tiến hành tố tụng huyện Phú Lộc để xây dựng Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành trong hoạt động tố tụng về trợ giúp pháp lý.
- Ban hành, thực hiện Kế hoạch khảo sát như cầu trợ giúp pháp lý đợt 2/2013 và thực hiện trợ giúp pháp lý lưu động tại các thị trấn Khe Tre và xã Thượng Nhật thuộc huyện Nam Đông.
2.6. Công tác Thanh tra:
- Thanh tra Sở phối hợp với phòng Bổ trợ tư pháp xây dựng kế hoạch thanh tra chuyên ngành các Văn phòng công chứng theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp.
- Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về luật sư tại Văn phòng luật sư Bảo Cường thuộc Đoàn Luật sư tỉnh. Ban hành Quyết định thanh tra tại Phòng Công chứng số 1 tỉnh Thừa Thiên Huế.
2.7. Công tác Tổ chức văn phòng:
- Triển khai thực hiện thủ tục về việc bổ nhiệm Trưởng phòng Kiểm tra và theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật, Trưởng phòng Công chứng số 2 và Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Hành chính tư pháp.
- Tổng hợp báo cáo việc tự đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính của UBND tỉnh đối với lĩnh vực “Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật tại địa bàn tỉnh” gửi Sở Nội vụ trước ngày 10/5/2013.
- Nghiên cứu tạo lập trang Văn phòng điện tử của cơ quan Sở để quản lý thông tin, quản lý công việc của công chức, viên chức; trên cơ sở đó thực hiện chấm điểm việc triển khai thực hiện của từng cá nhân. Theo dõi và báo cáo tại giao ban hàng tháng việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh trong công tác tư pháp, về tiến độ thực hiện của các phòng, đơn vị.
- Căn cứ Quyết định ban hành Quy chế chấm điểm tiêu chí thi đua đối với Phòng Tư pháp cấp huyện năm 2013, Văn phòng Sở, các phòng nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp liên quan theo dõi, phục vụ việc chấm điểm theo chức năng, nhiệm vụ, tổng hợp, tham mưu xét khen thưởng cuối năm.
- Báo cáo tình hình sử dụng biên chế công chức, viên chức năm 2013; kế hoạch biên chế năm 2014 và trình phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Trung tâm Trợ giúp pháp lý, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở.
- Ban hành Quyết định sửa đổi Quy chế thi đua khen thưởng; Quy chế hoạt động của Hội đồng sáng kiến, Hội đồng thi đua khen thưởng Sở Tư pháp.
- Triển khai thực hiện nâng bậc lương kỳ I/2013.
Ngoài nội dung công tác ghi trên, các phòng, đơn vị thực hiện một số công việc khác đã có kết luận tại giao ban và công tác đột xuất, phân công của Lãnh đạo Sở. Nội dung Thông báo này đã được đồng chí Giám đốc Sở thông qua, đề nghị các đồng chí Phó Giám đốc phụ trách các lĩnh vực công tác và Trưởng phòng, Thủ trưởng các đơn vị tổ chức thực hiện./.
 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.846.251
Lượt truy cập hiện tại 382