Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch trợ giúp người khuyết tật năm 2021
Ngày cập nhật 09/04/2021

Ngày 01 tháng 4 năm 2021, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 574/KH-STP về trợ giúp người khuyết tật năm 2021. Nhằm mục đích Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cộng đồng dân cư và toàn xã hội quan tâm, trợ giúp người khuyết tật. Tạo môi trường thuận lợi để người khuyết tật được tham gia bình đẳng vào các hoạt động của xã hội, vươn lên trong cuộc sống. Hỗ trợ điều kiện cho người khuyết tật được tiếp cận các chính sách trợ giúp, các dịch vụ xã hội nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống. 100% người khuyết tật có khó khăn về tài chính có nhu cầu trợ giúp pháp lý đều được đáp ứng 

Kế hoạch để ra một số nhiệm vụ như sau:

- Đẩy mạnh lồng ghép công tác truyền thông về hoạt động trợ giúp pháp lý và quyền được trợ giúp pháp lý của người khuyết tật có khó khăn về tài chính thông qua các hoạt động thích hợp như: hội nghị, hội thảo...

- Truyền thông về hoạt động trợ giúp pháp lý và quyền được trợ giúp pháp lý của người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp và Trang Thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh.

- Tăng cường thực hiện hoạt động trợ giúp pháp lý tại xã, phường, thị trấn nơi nhiều người khuyết tật có khó khăn về tài chính có nhu cầu trợ giúp pháp lý; tại các cơ sở trợ giúp xã hội, trường học, cơ sở kinh doanh, Hội người khuyết tật và các tổ chức khác của người khuyết tật khi có yêu cầu và phù hợp với điều kiện của địa phương;

- Xây dựng các chương trình, tài liệu và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, tăng cường năng lực cho đội ngũ thực hiện trợ giúp pháp lý khi thực hiện việc trợ giúp pháp lý đối với người khuyết tật có khó khăn về tài chính;

- Cung cấp các bảng thông tin, hộp tin, tờ gấp pháp luật, tờ thông tin về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính cho cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, cơ sở giam giữ và trại giam, Hội Người khuyết tật, các cơ sở trợ giúp xã hội, trường học, cơ sở kinh doanh và các tổ chức khác của người khuyết tật.

Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Trung tâm Trợ giúp pháp lý chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan thực hiện các nhiệm vụ theo Mục II của Kế hoạch; Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch; định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo quy định./.

 

Ngọc Hiền
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.264.416
Lượt truy cập hiện tại 2.426