Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Sở Tư pháp thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2020
Ngày cập nhật 04/06/2020

Nhằm tuyên truyền sâu rộng, làm cho đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở và người dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, qua đó phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong xây dựng đảng thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực,hiệu quả và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cáp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2020.

 

Công tác tuyên truyền thực hiện bằng nhiều hình thức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Sở Tư pháp và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; chú trọng phản ánh việc thực hiện mục tiêu vừa chống dịch Covid-19 vừa hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tạo không khí phấn khởi, thi đua chào mừng các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng của đất nước.

Nội dung tuyên truyền theo Đề cương tuyên truyền ban hành kèm theo Kế hoạch số 154-KH/TU ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2020. Trong đó, nội dung tuyên truyền trọng tâm gồm: Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII; tích cực đấu tranh chống “diến biến hòa bình”, phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Nội dung tuyên truyền thường xuyên, cơ bản, lâu dài, gồm: Các chỉ thị, kết luận, quy định, hướng dẫn của Trung ương Đảng, của Tỉnh ủy. Tình hình và giải pháp nâng cao chất lượng học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, nâng cao chất lượng nghiên cứu và học tập lý luận chính trị trong cán bộ, đảng viên; công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên thực hiện Kết luận 38-KL/TW, ngày 13/11/2018 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư, Chỉ thị 33-CT/TW ngày 09/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tăng cường xây dựng khối đoàn kết, thống nhât trong Đảng và thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc, quy định của Đảng về tổ chức và sinh hoạt đảng; củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân, phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng; công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập của Hội nghị Trung ương lần thứ sáu (khóa XII); đổi mới công tác cán bộ và thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị (khóa XI); nghiên cứu tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về xây dựng Đảng; tuyên truyền nhân kỷ niệm Ngày truyền thống các ban xây dựng Đảng.

Tuyên truyền qua các hình thức chủ yếu, như: Đăng tải toàn văn các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế (trừ tài liệu mật theo quy định); có các bài viết tuyên truyền đăng tải lên Bản tin Tư pháp, trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế; quán triệt, triển khai, thông tin, tuyên truyền qua các cuộc họp của Sở Tư pháp, các đợt sinh hoạt chính trị của các Chi bộ, các tổ chức đoàn thể; lồng ghép trao đổi, thảo luận chuyên sâu về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị qua các hoạt động chuyên môn do Sở Tư pháp tổ chức; hưởng ứng các hoạt động do các cấp ủy tổ chức chào mừng Đại hội các cấp; các hình thức phù hợp khác.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.310.673
Lượt truy cập hiện tại 1.109