Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành chương trình công tác năm 2020
Ngày cập nhật 21/01/2020

Thực hiện Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, để chủ động trong công tác chỉ đạo, điều hành ngày 01/01/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 02/QĐ-UBND về Chương trình công tác năm 2020.

 

Theo Quyết định, danh mục văn bản quy phạm pháp luật dự kiến trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong năm 2020 bao gồm 50 văn bản quy phạm pháp luật.

Theo đó, Quyết định quy định căn cứ Chương trình công tác năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế, thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà và các huyện, các cơ quan liên quan có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, chương trình công tác cụ thể của cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nhằm hoàn thành chương trình, kế hoạch năm 2020.

Giao trách nhiệm Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo hiệu quả, chất lượng.

Giao trách nhiệm Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ban, ngành hướng dẫn quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo đúng quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Quyết định 68/2019/QĐ-UBND ngày 01/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy chế phối hợp trong công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và cập nhật văn bản quy phạm pháp luật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Giao trách nhiệm Sở Nội vụ căn cứ kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Chương trình công tác này đề xuất khen thưởng năm 2020.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tin tổng hợp
 
Hoạt động phổ biến GDPL
 
Tổ chức Đảng - Đoàn thể
Nhằm triển khai thực hiện quy định xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian từ ngày 06/6/2017 đến ngày 04/7/2017, Sở Tư pháp...
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.922.496
Lượt truy cập hiện tại 339