Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 14/01/2020

Ngày 26 tháng 12 năm 2019,  Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 270/KH-UBND về thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2020.

 

Theo đó, Kế hoạch nhằm tổ chức thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành đi vào cuộc sống; nâng cao hiệu quả hoạt động của các Tổ hòa giải ở cơ sở, hòa giải viên và chất lượng hòa giải; phấn đấu thực hiện hòa giải 90% các vụ việc tranh chấp theo quy định được hòa giải ở cơ sở, trong đó hòa giải thành đạt trên 80% các vụ việc được hòa giải. Tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở bám sát quy định của Luật hòa giải ở cơ sở, Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở; xác định cụ thể nội dung công việc, bảo đảm tiến độ, chất lượng, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cấp, các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai thực hiện; gắn công tác hòa giải ở cơ sở với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân.

Kế hoạch cũng đề ra các nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện như sau:

- Hướng dẫn cấp huyện tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên; chỉ đạo, tổ chức thực hiện văn bản pháp luật về hòa giải ở cơ sở trong phạm vi địa phương; lồng ghép thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở vào xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của thôn, bản, làng, ấp, cụm dân cư;

- Sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy định về công tác hòa giải ở cơ sở phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và thực tiễn;

- Rà soát số lượng, thành phần các Tổ hòa giải ở cơ sở theo quy định tại khoản 1 Điều 12 của Luật Hòa giải ở cơ sở, bảo đảm cho hoạt động hòa giải; củng cố, kiện toàn các Tổ hòa giải, đảm bảo hoạt động theo quy định pháp luật;

- Căn cứ quy định tại Điều 9 Luật Hòa giải ở cơ sở và Điều 4 Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở: tổ chức tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho hòa giải viên, bộ tài liệu được đăng tải  trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp (địa chỉ truy cập: http://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/Hoa-Giai-Co-So.aspx);

- Tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác hòa giải ở cơ sở;

- Hướng dẫn tổ hòa giải phối hợp với Ban công tác Mặt trận, Chi hội phụ nữ, Chi hội cựu chiến binh, Chi hội nông dân trong hoạt động hòa giải, mời hội viên Hội Luật gia, công chức, thẩm phán, hội thẩm nhân dân… tham gia hỗ trợ hòa giải viên trong hoạt động hòa giải ở cơ sở;

-Tổ chức biên soạn, hỗ trợ tài liệu phục vụ công tác hòa giải ở cơ sở cho địa phương và các Tổ hòa giải ở cơ sở;

-Xây dựng nội dung kiểm tra công tác hòa giải thành một nội dung trong Kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020; biểu dương, khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hòa giải ở cơ sở; việc thống kê, báo cáo thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp./.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.846.251
Lượt truy cập hiện tại 317