Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Kết quả 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013: Hoạt động phổ biến Hiến pháp năm 2013 gắn liền với phổ biến nội dung các bộ luật, luật, pháp lệnh mới
Ngày cập nhật 24/06/2019

Hiến pháp (sửa đổi) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2013, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2014. Hiến pháp năm 2013 quy định các quyền cơ bản về chính trị, dân sự, kinh tế, xã hội, văn hóa của con người; hướng tới nhân dân, đảm bảo quyền và lợi ích của nhân dân, đổi mới bộ máy nhà nước để phục vụ nhân dân tốt hơn, đảm bảo thực chất hơn quyền của con người, quyền, nghĩa vụ của công dân. Để tuyên truyền, phổ biến mục đích, ý nghĩa, nội dung cơ bản của Hiến pháp năm 2013, tỉnh Thừa Thiên Huế đã có nhiều hoạt động nhằm bảo đảm mọi tầng lớp Nhân dân đều hiểu sâu sắc về đạo luật gốc này.

 

Giai đoạn từ năm 2014 đến nay, công tác triển khai thi hành Hiến pháp của tỉnh tập trung vào triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau đây: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu, tập huấn về nội dung và ý nghĩa của Hiến pháp năm 2013 và thông qua việc giới thiệu, tập huấn nội dung của các bộ luật, luật, pháp lệnh mới ban hành trực tiếp triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013; tổ chức rà soát, lập danh mục đề xuất văn bản quy phạm pháp luật cần bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới phù hợp với quy định của Hiến pháp; nâng cao chất lượng xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với tinh thần của Hiến pháp và đáp ứng yêu cầu thực tiễn của địa phương.

Trong đó, công tác tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp năm 2013 các cơ quan, địa phương thường xuyên tăng cường tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn chuyên sâu về nội dung của Hiến pháp năm 2013 và các luật, bộ luật, pháp lệnh mới bằng nhiều hình thức phù hợp.  

Năm 2014, hưởng ứng cuộc thi viết tìm hiểu Hiến pháp năm 2013 do Bộ Tư pháp ban hành, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức triển khai thực hiện với sự tham gia tích cực của cán bộ, nhân dân. Kết thúc cuộc thi, nhận 71.570 bài dự thi/1.151.065 người dân trong toàn tỉnh, đạt tỷ lệ 6,22%. Đối với các Bộ luật, luật, pháp lệnh mới được Quốc hội thông qua nhằm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các kế hoạch triển khai cụ thể, phân công trách nhiệm cho các cơ quan, địa phương để tuyên truyền sâu rộng đến từng cán bộ, người dân. Trên cơ sở đó, các cơ quan, địa phương tổ chức đa dạng hình thức tuyên truyền, phổ biến phù hợp với đối tượng, địa bàn, yêu cầu nhiệm vụ chính trị. 

Hiện nay, hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu nội dung và ý nghĩa của Hiến pháp năm 2013 được tiếp tục với biện pháp lồng ghép trong hoạt động tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung các bộ luật, luật, pháp lệnh mới. Thông qua việc giới thiệu nội dung mới của các bộ luật, luật, pháp lệnh, nội dung và ý nghĩa của Hiến pháp năm 2013 được giới thiệu trực quan, sinh động, cho thấy ý nghĩa của Hiến pháp năm 2013 đối với tinh thần đổi mới, cải cách thể chế của nhà nước ta. Theo đó, từ năm 2014 đến nay, các cơ quan, địa phương đã tổ chức tuyên truyền với nhiều hình thức, biện pháp phù hợp. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền các bộ luật, luật quan trọng như: Bộ luật Dân sự năm 2015, Bộ luật Hình sự năm 2015 và sửa đổi, bổ sung năm 2017, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam... Đây là các đạo luật trực tiếp triển khai thi hành Hiến pháp, có nội dung quan trọng, liên quan trực tiếp tới quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân. Việc tuyên truyền, phổ biến, tập huấn nội dung chuyên sâu của các đạo luật này gắn liền với việc giới thiệu và làm sâu sắc hơn các quy định của Hiến pháp đã được cụ thể hóa trong các quy định của các đạo luật.

Nhìn chung, các hoạt động thông tin, tuyên truyền Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật mới ban hành bám sát yêu cầu của Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quyết định số 251/QĐ-TTg ngày 13 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Quyết định số 73/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 67/2013/QH13 của Quốc hội về việc tăng cường công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. Huy động, phát huy mọi nguồn lực trong tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật mới. Trong đó, phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật trong việc thực hiện các kế hoạch phổ biến về Hiến pháp. Các phương tiện thông tin đại chúng thường xuyên giới thiệu, phổ biến nội dung, tinh thần, ý nghĩa của Hiến pháp, đăng tải, phát sóng, đưa tin về nội dung của Hiến pháp và các bộ luật, luật mới. Trang Thông tin điện tử của các cơ quan, địa phương đăng tải toàn văn Hiến pháp, các luật mới và tài liệu giới thiệu. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, tổ chức thông tin, tuyên truyền về Hiến pháp qua hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở với thời lượng và thời gian phát sóng phù hợp./.

 

Nguyễn Thị Đào
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tin tổng hợp
 
Hoạt động phổ biến GDPL
 
Tổ chức Đảng - Đoàn thể
Nhằm triển khai thực hiện quy định xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian từ ngày 06/6/2017 đến ngày 04/7/2017, Sở Tư pháp...
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.934.808
Lượt truy cập hiện tại 1.940