Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch tổng kết 5 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013
Ngày cập nhật 08/03/2019

Nhằm đánh giá kết quả 05 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013; đánh giá sự thống nhất, đồng bộ của Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan; khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong 05 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở. Ngày 27 tháng 02 năm 2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 37/KH-UBND tổng kết 5 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013.

 

Bám sát các nội dung Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở, trong đó, tập trung vào những nội dung chính sau đây:

- Công tác chỉ đạo, hướng dẫn thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở; ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở;

- Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Tình hình, kết quả thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở: Củng cố, kiện toàn đội ngũ quản lý, thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; củng cố tổ hòa giải và hòa giải viên; bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên ở cơ sở; xây dựng và phát hành tài liệu về hòa giải ở cơ sở; thống kê số liệu về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở; bố trí kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở; kết quả huy động các nguồn lực xã hội hỗ trợ cho công tác hòa giải ở cơ sở;

          - Công tác kiểm tra, đánh giá việc triển khai, thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở; khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hòa giải ở cơ sở;

          - Kiến nghị, đề xuất.

          Tổng kết bằng các hình thức phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan, địa phương, đồng thời bảo đảm hiệu quả, mục đích, yêu cầu đề ra.

 Căn cứ tình hình thực tế, các cơ quan, địa phương có thể tổ chức, điều tra, khảo sát, hội nghị, hội thảo, tọa đàm để cung cấp cơ sở lý luận khoa học và thực tiễn phục vụ cho công tác tổng kết.

Trên cơ sở Kế hoạch, các cơ quan, tổ chức có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế xây dựng Kế hoạch, tổ chức tổng kết 05 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở; báo cáo kết quả tổng kết 5 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở (theo Đề cương đính kèm kế hoạch này và thời gian báo cáo tính từ ngày 01/01/2014 đến 31/12/2018) gửi về Sở Tư pháp trước ngày 15/3/2019; tổ chức khen thưởng theo thẩm quyền đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 05 năm triển khai thi hành Luật hòa giải ở cơ sở; đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng cá nhân, tập thể xuất sắc trong 05 năm triển khai thi hành Luật hòa giải ở cơ sở.

Sở Tư pháp thực hiện các nhiệm vụ: Hướng dẫn, kịp thời giải đáp vướng mắc trong quá trình tổng kết 5 năm  thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở; xây dựng báo cáo tổng kết 5 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013 trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp; trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh biểu dương, khen thưởng 05 tập thể, 05 cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong 5 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở.

 

Tiên An
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tin tổng hợp
 
Hoạt động phổ biến GDPL
 
Tổ chức Đảng - Đoàn thể
Nhằm triển khai thực hiện quy định xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian từ ngày 06/6/2017 đến ngày 04/7/2017, Sở Tư pháp...
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.733.740
Lượt truy cập hiện tại 219