Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
NGÀNH TƯ PHÁP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2019
Ngày cập nhật 14/02/2019

Xác định năm 2019 -  năm bứt phá để hoàn thành kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020 và kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Hồ Chí Minh, là năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020. Bên cạnh những thuận lợi và thời cơ, dự báo tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến Sở, ngành Tư pháp địa phương. Nhằm phát huy sự năng động, sức sáng tạo, nỗ lực bứt phá, phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao năm 2019, Sở Tư pháp đã phát động phong trào thi đua năm 2019 trong công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp tại địa phương với chủ đề ‘’Ngành Tư pháp thi đua siết chặt kỷ cương, tăng cường đoàn kết, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao năm 2019’’  với 02 đợt thi đua:

 

- Đợt 1: Thời gian từ đầu năm đến 30/6/2019, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930-03/2/2019); kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2019); kỷ niệm 71 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2019).

- Đợt 2: Thời gian từ 01/7/2019 đến kết thúc năm 2019, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945–02/9/2019); chào mừng 74 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945–28/8/2019).

và 06 nhiệm vụ chủ yếu làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện trong năm 2019, cụ thể:

Thứ nhất, chủ động, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc về số lượng, tiến độ và chất lượng các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao trong chương trình, kế hoạch công tác tư pháp được UBND các cấp phê duyệt, trong đó chú trọng thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác xây dựng, thẩm định văn bản pháp luật, bảo đảm tính ổn định, khả thi của văn bản, cẩn trọng trước những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội của địa phương, đất nước. Thực hiện hiệu quả Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật. Chú trọng công tác theo dõi thi hành pháp luật gắn với thực hiện tốt công tác kiểm tra, xử lý văn bản, nhất là những văn bản có tác động trực tiếp, rộng rãi đến người dân và doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 – 2021 và đánh giá 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Thực hiện các giải pháp phát triển các tổ chức hành nghề trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp theo hướng bảo đảm hài hòa giữa xã hội hóa và công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực này; xây dựng các tổ chức tự chủ làm đầu tàu về chuyên môn, nghiệp vụ trong các lĩnh vực công chứng, đấu giá tài sản.  Tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước và giải quyết tốt các yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực hành chính tư pháp. Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình hành động quốc gia về đăng ký, thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2021. Đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính gắn với phát triển chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh, phấn đấu nằm trong nhóm 05 Sở, ban, ngành dẫn đầu về thực hiện cải cách hành chính. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng; thực hiện các giải pháp chăm lo đời sống công chức, viên chức, người lao động.

Thứ hai, tập trung đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả, thiết thực phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”, phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau’’ giai đoạn 2016-2020, phong trào thi đua ‘’Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển’’ gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn và các phong trào thi đua khác để đa dạng nội dung tổ chức thực hiện, phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi phòng, đơn vị.

Thứ ba, tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1607/QĐ-BTP ngày 01/08/2016 của Bộ Tư pháp theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc triển khai chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp theo Quyết định số 2659/QĐ-BTP ngày 03/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII, nghị quyết của cấp ủy và nội dung sinh hoạt thường xuyên của Đảng bộ, các chi bộ.

Thứ tư, thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân chung sức xây dựng Thừa Thiên Huế sáng-xanh-sạch, không rác thải” hướng đến mục tiêu xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế theo hướng đô thị “di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường’’ do Ủy ban nhân dân tỉnh phát động.

Thứ năm, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, phòng, đơn vị, đặc biệt của người đứng đầu, tính tiên phong, gương mẫu của công chức, viên chức gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các phong trào thi đua, chú trọng phát hiện, lựa chọn, xây dựng, bồi dưỡng tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình từ các phong trào thi đua, bồi dưỡng các nhân tố mới, điển hình mới, những tấm gương có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua trên từng lĩnh vực công tác tư pháp để làm nòng cốt; tổ chức các hoạt động giao lưu, nêu gương, tuyên truyền rộng rãi về điển hình tiên tiến, về mô hình hay, cách làm hiệu quả, tạo sự lan tỏa đẩy mạnh phong trào thi đua trong toàn Ngành.

Thứ sáu, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ trong bình xét khen thưởng. Việc xét khen thưởng phải đảm bảo đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn, đúng thành tích, tạo quan hệ biện chứng giữa thi đua và khen thưởng để thi đua thực sự là động lực to lớn thực hiện tốt nhiệm vụ, là cơ sở thực hiện công tác khen thưởng, việc khen thưởng phải đạt mục đích “Động viên, giáo dục, nêu gương”.

Để  đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ, Sở Tư pháp đã đề ra 05 giải pháp trọng tâm, như sau:

Một là, nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo tổ chức thực hiện các phong trào thi đua. Hưởng ứng các phong trào thi đua với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh, thành phố về công tác thi đua khen thưởng. Tiếp tục thực hiện tốt  Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.

Hai là, quyết liệt thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm là rà soát, đề xuất đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và chỉ đạo điều hành ở các phòng, đơn vị; đổi mới tư duy quản lý và tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp của công chức, viên chức, người lao động. Đẩy mạnh ứng dụng các phần mềm dùng chung của tỉnh và phần mềm chuyên ngành của Bộ Tư pháp trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và quản lý điều hành.

Ba là, thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tổ chức triển khai hiệu quả Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV sau khi được phê duyệt, nhất là việc kiện toàn tổ chức bộ máy, hoạt động của các cơ quan tư pháp địa phương

Bốn là, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ năng lực, phẩm chất, giỏi chuyên môn; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện ‘’tự diễn biến’’, ‘’tự chuyển hóa’’ trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng, cơ quan và các đoàn thể chính trị vững mạnh. Nêu cao tinh thần trách nhiệm ‘’nói đi đôi với làm’’, ý thức tự giác, tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ; tăng cường phối hợp trong công tác, đề cao trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Năm là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền các phong trào thi đua; phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới; có kế hoạch tuyên truyền với những nội dung thiết thực nhằm nhân rộng và tạo sức lan tỏa trong cơ quan, đơn vị. Thực hiện công tác khen thưởng theo quy định, chú trọng khen thưởng hợp lý đối với công chức, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ và người lao động.

Cùng với không khí thi đua sôi nổi trong cả nước phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kinh tế xã hội của năm 2019, hy vọng rằng với sự quyết tâm cao, công tác tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019 sẽ đạt được nhiều kết quả tích cực, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của ngành Tư pháp trong đời sống xã hội tại địa phương.

 

Xuân Nhi
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.846.251
Lượt truy cập hiện tại 301