Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
NGÀNH TƯ PHÁP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2019
Ngày cập nhật 15/01/2019

Ngày 14/01/2019, Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2019, tham dự Hội nghị có ông Hồ Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; lãnh đạo các Sở, ngành liên quan; lãnh đạo UBND, Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố Huế; Lãnh đạo Sở, các Trưởng, Phó phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở và các tập thể, cá nhân được Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.

Công tác tư pháp năm 2018 đã được Ngành Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức thực hiện nghiêm túc, có trọng tâm, trọng điểm, trong đó, chú trọng công tác cải cách hành chính, đổi mới lề lối làm việc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo, điều hành, nhất là các phần mềm dùng chung của tỉnh và phần mềm chuyên ngành của Bộ Tư pháp. Chính nhờ sự phối hợp tích cực của các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế; sự nỗ lực, cố gắng không ngừng của công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành, Sở Tư pháp sau nhiều năm liền xếp hạng B, năm 2018 vươn lên xếp hạng A, là một trong 23 tỉnh, thành được Bộ Tư pháp tặng Cờ thi đua của ngành Tư pháp và theo công bố kết quả khảo sát chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và cấp huyện (DDCI), Sở Tư pháp được xếp vị trí thứ tư, là 01 trong 05 đơn vị dẫn đầu khối Sở, ngành.
Hội nghị đã có nhiều ý kiến tham luận, thảo luận bao quát trên hầu hết các lĩnh vực công tác của ngành: tập trung vào các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; thực trạng công tác cấp phiếu lý lịch tư pháp; các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và việc điều chỉnh sai lệch thông tin tại địa bàn tỉnh trong thời gian gần đây.  

 

Về nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2019, toàn Ngành thống nhất xác định, năm 2019 là năm “tăng tốc” thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020 và định hướng công tác nhiệm kỳ của ngành Tư pháp, với nhiều cơ hội và cả những khó khăn, thách thức đối với công tác pháp luật, tư pháp. Trong bối cảnh đó, ngành Tư pháp Thừa Thiên Huế sẽ tập trung tổ chức thực hiện 06 nhiệm vụ trọng tâm, như sau:

- Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác xây dựng, thẩm định văn bản pháp luật, bảo đảm tính ổn định, khả thi của văn bản, cẩn trọng trước những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội của tỉnh. Đánh giá việc thực hiện Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020, việc tổ chức thi hành Hiến pháp theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp.

- Chủ động triển khai các luật, nghị quyết của Quốc hội mới ban hành; xây dựng, theo dõi đôn đốc và ban hành kịp thời các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. Thực hiện hiệu quả Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật; chú trọng công tác theo dõi thi hành pháp luật gắn với thực hiện tốt công tác kiểm tra, xử lý văn bản, nhất là những văn bản có tác động trực tiếp, rộng rãi đến người dân và doanh nghiệp; đề xuất và thực hiện các giải pháp giảm thiểu tình trạng ban hành văn bản trái pháp luật. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021.

- Thực hiện các giải pháp phát triển các tổ chức hành nghề trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp theo hướng bảo đảm hài hòa giữa xã hội hóa và công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực này; xây dựng các tổ chức tự chủ làm đầu tàu về chuyên môn, nghiệp vụ trong các lĩnh vực công chứng, đấu giá tài sản. Chú trọng thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động hành nghề. Tổ chức nghiên cứu, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư.

- Tăng cường quản lý nhà nước và giải quyết tốt các yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực hành chính tư pháp. Tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình hành động quốc gia về đăng ký, thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2021. Giải quyết dứt điểm tình trạng tồn đọng thông tin lý lịch tư pháp.

- Tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW Trung ương 6 khóa XII và các yêu cầu của Chính phủ bảo đảm thống nhất, thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao. Tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

- Tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và quản lý điều hành; thực hiện tốt công tác thông tin, truyền thông về các hoạt động Ngành. Thực hiện nghiêm chủ trương về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng; thực hiện các giải pháp chăm lo đời sống cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Hội nghị cũng đã công bố Quyết định tặng danh hiệu Cờ Thi đua ngành Tư pháp cho Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế; Bằng khen của Bộ Tư pháp cho 01 tập thể, 03 cá nhân trong phong trào thi đua chuyên đề năm 2018; tặng Kỷ niệm chương ”Vì sự nghiệp Tư pháp” cho 08 cá nhân; công bố và trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 03 tập thể, 03 cá nhân có thành tích trong tổ chức thực hiện Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Giấy khen của Giám đốc Sở cho 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018.

Thiên An
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.846.251
Lượt truy cập hiện tại 342