Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Đảng bộ Sở Tư pháp tổ chức học tập quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng
Ngày cập nhật 15/01/2019

Ngày 12 tháng 01 năm 2019, Đảng ủy Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị học tập quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Tư pháp. Đồng chí Phan Văn Quả - Bí thư Đảng bộ và đồng chí Nguyễn Văn Hưng – Phó Bí thư Đảng bộ trực tiếp làm Báo cáo viên.

Mục tiêu tổng quát của Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 là đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh; đạt cơ bản các tiêu chí về phát triển bền vững kinh tế biển; hình thành văn hoá sinh thái biển; chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; ngăn chặn xu thế ô nhiễm, suy thoái môi trường biển, tình trạng sạt lở bờ biển và biển xâm thực; phục hồi và bảo tồn các hệ sinh thái biển quan trọng. Những thành tựu khoa học mới, tiên tiến, hiện đại trở thành nhân tố trực tiếp thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế biển. Tầm nhìn đến năm 2045 là Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, phát triển bền vững, thịnh vượng, an ninh, an toàn; kinh tế biển đóng góp quan trọng vào nền kinh tế đất nước, góp phần xây dựng nước ta thành nước công nghiệp hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa; tham gia chủ động và có trách nhiệm vào giải quyết các vấn đề quốc tế và khu vực về biển và đại dương.

Một số chủ trương lớn để thực hiện mục tiêu, như: Phát triển kinh tế biển và ven biển; phát triển các vùng biển dựa trên lợi thế về điều kiện tự nhiên, hài hoà giữa bảo tồn và phát triển; bảo vệ môi trường, bảo tồn, phát triển bền vững đa dạng sinh học biển; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng và phòng, chống thiên tai; nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng văn hoá biển, xã hội gắn bó, thân thiện với biển; bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hợp tác quốc tế.

Thực hiện đột phá ở một số khâu. Thứ nhất, hoàn thiện thể chế phát triển bền vững kinh tế biển, ưu tiên hoàn thiện hành lang pháp lý, đổi mới, phát triển mô hình tăng trưởng xanh, bảo vệ môi trường, nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh quốc tế của các ngành kinh tế biển, các vùng biển, ven biển; hoàn thiện cơ chế quản lý tổng hợp và thống nhất về biển. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung và lập mới các quy hoạch liên quan đến biển, bảo đảm tính liên kết, đồng bộ giữa các ngành, địa phương. Thứ hai, phát triển khoa học, công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực biển chất lượng cao, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, tận dụng thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến, khoa học, công nghệ mới, thu hút chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu, nhân lực chất lượng cao. Thứ ba, phát triển kết cấu hạ tầng đa mục tiêu, đồng bộ, mạng lưới giao thông kết nối các trung tâm kinh tế lớn của cả nước, các khu công nghiệp, khu đô thị, các vùng biển với các cảng biển dựa trên hệ sinh thái kinh tế và tự nhiên, kết nối chiến lược Bắc - Nam, Đông - Tây giữa các vùng trong nước và với quốc tế.

Triển khai 07 nhóm giải pháp chủ yếu: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phát triển bền vững biển, tạo đồng thuận trong toàn xã hội; hoàn thiện thể chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về phát triển bền vững kinh tế biển; phát triển khoa học, công nghệ và tăng cường điều tra cơ bản biển; đẩy mạnh giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực biển; tăng cường năng lực bảo đảm quốc phòng, an ninh, thực thi pháp luật trên biển; chủ động tăng cường và mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế về biển; huy động nguồn lực, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư cho phát triển bền vững biển, xây dựng các tập đoàn kinh tế biển mạnh.

Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương được soạn thảo ngắn gọn, cụ thể, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ kiểm tra, giám sát. Với 4 điều, trong đó nhấn mạnh tinh thần là đảng viên phải nghiêm chỉnh chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị và các quy định quy chế của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cán bộ giữ chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu.

Nội dung nêu gương được khái quát thành 8 điểm “xây” và 8 điểm “chống”, phản ánh trên các mặt tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong; tự phê bình và phê bình; quan hệ với nhân dân; trách nhiệm trong công tác; ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ. Cụ thể, Điều 2 quy định 8 điểm “xây”thể hiện trong các mối quan hệ: Đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; đối với việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ; đối với bản thân. Điều 3 quy định 8 điểm “chống” qua các nội dung: Trước hết phải nghiêm khắc đối với bản thân và kiên quyết chống các biểu hiện suy thoái về đạo đức; kiểm soát bản thân và kiên quyết chống các biểu hiện tiêu cực trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành;kiểm soát đối với gia đình và người thân. 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phan Văn Quả - Bí thư Đảng bộ yêu cầu toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động phải tập trung học tập, nhận thức đầy đủ về các nội dung được quán triệt, và tổ chức thảo luận làm bài thu hoạch ngay sau đợt học tập. Ngoài ra, để tiếp tục cụ thể hóa và triển khai thực hiện các nội dung trên vào công việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng Chi bộ trực thuộc, phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp cũng như bản thân mỗi người, đồng chí Bí thư Đảng bộ quán triệt các Chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề về Nghị quyết số 36-NQ/TW và Quy định số 08-QĐ/TW trong tháng 01/2019./.

Nguyễn Thị Đào
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tin tổng hợp
 
Hoạt động phổ biến GDPL
 
Tổ chức Đảng - Đoàn thể
Nhằm triển khai thực hiện quy định xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian từ ngày 06/6/2017 đến ngày 04/7/2017, Sở Tư pháp...
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.922.515
Lượt truy cập hiện tại 350