Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
THỪA THIÊN HUẾ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2018
Ngày cập nhật 15/01/2018

Ngày 11 tháng 01 năm 2018, Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2018. Đồng chí Đinh Khắc Đính – Tỉnh ủy viên – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tham dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế; Lãnh đạo Sở Tư pháp; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở; Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện; các tập thể, cá nhân được Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen về thành tích công tác tư pháp năm 2017 và được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp”.

Lãnh đạo Sở Tư pháp báo cáo kết quả công tác Tư pháp đạt được trong năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2018. Nhìn chung, công tác tư pháp tại địa phương năm qua đã được triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Chương trình, Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp, đến nay đã hoàn thành 100% nhiệm vụ tại Chương trình công tác Tư pháp, trong đó một số nhiệm vụ công tác chuyển biến tích cực, đạt kết quả cao. Chất lượng công tác xây dựng và thẩm định văn bản quy phạm pháp luật ngày càng nâng cao, đảm bảo tính khả thi phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 2017 của tỉnh. Hoạt động kiểm tra văn bản đã phát hiện sai sót, kịp thời chấn chỉnh, dần đưa công tác ban hành văn bản đi vào nề nếp. Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, pháp chế được quan tâm triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp. Trong 9 tháng năm 2017, công tác kiểm soát thủ tục hành chính vẫn được duy trì ổn định (mặc dù ở Trung ương có sự chuyển giao nhiệm vụ từ Bộ Tư pháp sang Văn phòng Chính phủ) đã góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực hộ tịch, chứng thực được quan tâm hướng dẫn kịp thời, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của người dân. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, hoàn giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật được đẩy mạnh, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, ngăn ngừa các hành vi phạm pháp luật. Tập trung thực hiện kiểm tra tình hình xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật tại một số Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện. Các hoạt động bổ trợ tư pháp dần đi vào nề nếp, từng bước phát huy hiệu quả, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tham mưu trình Hội đồng nhân dân tỉnh có chính sách thu hút nguồn nhân lực làm công tác giám định tư pháp cũng như hỗ trợ tài chính, hỗ trợ bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức pháp luật cho người giám định tư pháp tại địa bàn tỉnh. Công tác thanh tra, kiểm tra được đổi mới, Sở Tư pháp đã tổ chức chung đoàn kiểm tra các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Tư pháp đã góp phần giảm thiểu tối đa số lượng các đoàn kiểm tra tại các đơn vị cơ sở theo tinh thần Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được tổ chức thực hiện nghiêm túc, năm 2017,  Sở Tư pháp là đơn vị được xếp loại xuất sắc Khối các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tư pháp vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: Một số địa phương vẫn ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong khi văn bản quy phạm pháp luật của cấp trên không giao thẩm quyền, việc sai sót về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản vẫn còn tồn tại. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có lúc, có nơi chưa đi vào chiều sâu, chưa tạo được sự chuyển biến rõ rệt trong ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký và quản lý hộ tịch vẫn còn hạn chế. Việc thành lập Đoàn kiểm tra, các hoạt động kiểm tra, điều tra, khảo sát, thu thập, xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật còn lúng túng. Các luật sư thực hiện cung cấp dịch vụ pháp lý trong các vụ việc tranh tụng còn ít so với các vụ án được xét xử tại địa phương; công tác phát triển các tổ chức hành nghề công chứng tại địa phương còn chậm so với quy hoạch…

Nguyên nhân được xác định do khách quan và chủ quan. Khách quan là do cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác ở một số đơn vị cấp huyện, cấp xã còn thiếu, phần nào đó ảnh hưởng đến quá trình thực hiện nhiệm vụ; thể chế trong một số lĩnh vực chưa hoàn thiện. Chủ quan là sự phối hợp của một số cơ quan, đơn vị, cấp ủy, chính quyền địa phương đối với công tác tư pháp chưa được quan tâm đúng mức; nhiệm vụ giao ngày càng nhiều, biên chế không được bổ sung, lại thực hiện tinh giản theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ, ảnh hưởng đến thực hiện nhiệm vụ.

Về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2018, chú trọng tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, đặc biệt vấn đề liên quan mật thiết đến chức năng, nhiệm vụ của ngành Tư pháp địa phương. Tinh gọn bộ máy, hiệu lực, hiệu quả; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Thực hiện quyết liệt các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, gắn với tổ chức thi hành luật, đưa pháp luật vào cuộc sống. Nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng các mặt công tác, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Theo đó, chú trọng 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể: Tham mưu Ủy ban nhân dântỉnh tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch xây dựng, thẩm định, góp ý văn bản quy phạm pháp luật. Đẩy mạnh công tác thi hành pháp luật, nhất là các luật mới. Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng cung cấp các dịch vụ công trong lĩnh vực tư pháp. Thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm và đề xuất các giải pháp phòng ngừa, hạn chế hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực tư pháp. Tiếp tục thực hiện các giải pháp cải cách hành chính, đổi mới quản lý, chỉ đạo, điều hành, lề lối làm việc, kỷ luật, kỷ cương hành chính; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong các hoạt động.  

Các đại biểu tham dự hội nghị đã tham gia thảo luận, đánh giá lại công việc trong năm 2017, nhất là những khó khăn, hạn chế và đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn trong năm 2018. Đại diện phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật nêu rõ những tồn tại, hạn chế trong thực hiện chuẩn tiếp cận pháp luật, nhất là hạn chế ảnh hưởng đến khả năng đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của một số đơn vị cấp xã, trên cơ sở đó kiến nghị các cấp, các ngành tăng cường thực hiện các giải pháp đồng bộ. Đại diện Đoàn Luật sư tỉnh thẳng thắn nêu rõ bất cập và đề nghị quan tâm về trụ sở làm việc, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong Đoàn Luật sư, phát triển đội ngũ luật sư của tinh. Vấn đề đang được quan tâm là vấn nạn tảo hôn trên địa bàn các huyện miền núi. Ông Ngô Thời Mười – Trưởng phòng Tư pháp huyện A Lưới cho biết, năm 2017 số lượng các cặp tảo hôn trên địa bàn huyện tăng hơn so với năm 2016, xảy ra chủ yếu tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Có nhiều nguyên nhân, do nhận thức của người dân hạn chế, muốn có thêm sức lao động; sự ảnh hưởng từ mạng internet, thiếu sự quan tâm, quản lý của gia đình… Hiện nay, huyện đang quyết liệt triển khai thực hiện Đề án “Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống giai đoạn 2013-2017 và định hướng đến năm 2020” với nhiều giải pháp thiết thực…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đinh Khắc Đính – Tỉnh ủy viên – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những két quả mà Sở Tư pháp đã được trong năm 2017, đặc biệt là công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, kiên trì đã mang lại những kết quả tích cực. Đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của công tác Tư pháp năm 2018 cũng như chia sẽ những khó khăn của Ngành, đồng chí yêu cầu các cơ quan, địa phương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, như: Tham mưu Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện tốt các mặt công tác tư pháp, chú trọng công tác tổ chức thi hành pháp luật, nhất là các luật, bộ luật mới được ban hành; những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp. Báo cáo kịp thời, đồng thời tăng cường xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, trọng tâm là những vấn đề còn gây bức xúc, dư luận trong nhân dân. Trước tình hình thể chế trong một số lĩnh vực chưa đầy đủ, phải vừa làm, vừa nghiên cứu, phát hiện, đề xuất, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền để hoàn thiện. Nhiệm vụ của ngành Tư pháp ngày càng tăng với yêu cầu cao, trong khi biên chế không tăng mà còn giảm theo quy định, Ngành cần tăng cường hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh cải cách hành chính để tăng năng suất, bảo đảm chất lượng, hiệu quả công việc. Đối với các kiến nghị của các đại biểu tại Hội nghị, đồng chí yêu cầu Sở Tư pháp ghi nhận, trả lời và đưa vào giải pháp trong năm 2018. Đồng chí tin tưởng với sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn ngành, sẽ hoàn thành tốt công tác Tư pháp năm 2018, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Đào Chuẩn – Giám đốc Sở Tư pháp nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo, đồng thời tổ chức quán triệt, xây dựng Kế hoạch triển khai trong ngành Tư pháp tỉnh. Đồng chí cũng mong tiếp tục nhận được sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh và sự phối hợp của các Sở, ngành, các cấp chính quyền để công tác Tư pháp ngày càng phát triển.

Để triển khai nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2018, đồng chí Giám đốc Sở lưu ý Tư pháp các địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân cùng cấp ban hành Kế hoạch thực hiện có tính khả thi cao, tránh chồng chéo, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; kịp thời ban hành hoặc đề xuất ban hành các văn bản nhằm tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc; chủ động thông tin, phối hợp với các cấp, các ngành từ tỉnh đến huyện, xã; tăng cường kỷ luật, kỷ cương công tác; đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Toàn ngành Tư pháp tỉnh nhà phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2018, cùng với các ngành, các cấp thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của tỉnh, Chương trình, nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm của Bộ Tư pháp.

Hội nghị đã công bố và trao Bằng khen của Bộ Tư pháp cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Tư pháp; trao Kỷ niệm chương 'Vì sự nghiệp Tư pháp' và công bố Giấy khen của Giám đốc Sở đối với công tác tư pháp, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017./.

Nguyễn Thị Đào
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.264.646
Lượt truy cập hiện tại 2.502