Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2017
Ngày cập nhật 25/12/2016

Ngày 13 tháng 12 năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 186/KH-UBND thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2017.

Theo đó, Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2017, cụ thể như sau:

1. Hướng dẫn triển khai thực hiện: Sở Tư pháp hướng dẫn cấp huyện tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế chỉ đạo, tổ chức thực hiện văn bản pháp luật về hòa giải ở cơ sở trong phạm vi địa phương; lồng ghép thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở vào xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của thôn, bản, làng, ấp, cụm dân cư.

2. Xây dựng và hoàn thiện thể chế về công tác hòa giải ở cơ sở: Sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy định về công tác hòa giải ở cơ sở phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và thực tiễn.

3. Rà soát thành phần, hoạt động của các Tổ hòa giải ở cơ sở và củng cố, kiện toàn các Tổ hòa giải, đảm bảo hoạt động theo quy định pháp luật: Rà soát số lượng, thành phần các Tổ hòa giải ở cơ sở theo quy định tại khoản 1 Điều 12 của Luật hòa giải ở cơ sở, bảo đảm cho hoạt động hòa giải; củng cố, kiện toàn các Tổ hòa giải, đảm bảo hoạt động theo quy định pháp luật: Trên cơ sở kết quả rà soát và căn cứ quy định tại Điều 11 của Luật Hòa giải ở cơ sở về thôi làm hòa giải viên, Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về sáp nhập, chia tách, thành lập các thôn mới, tổ dân phố mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chỉ đạo việc củng cố, kiện toàn các Tổ hòa giải.

4. Tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho hòa giải viên:Căn cứ quy định tại Điều 9 Luật hòa giải ở cơ sở và Điều 4 Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế tổ chức tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho hòa giải viên, bộ tài liệu được đăng tải  trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp (địa chỉ truy cập: http://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/Hoa-Giai-Co-So.aspx).

5. Tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác hòa giải ở cơ sở: Sở Tư pháp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện công tác quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở cho cấp huyện.

6. Hỗ trợ hòa giải viên trong hoạt động hòa giải ở cơ sở: Sở Tư pháp phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Luật gia tỉnh hướng dẫn tổ hòa giải phối hợp với Ban công tác Mặt trận, Chi hội phụ nữ, Chi hội cựu chiến binh, Chi hội nông dân trong hoạt động hòa giải, mời hội viên Hội Luật gia, công chức, thẩm phán, hội thẩm nhân dân… tham gia hỗ trợ hòa giải viên trong hoạt động hòa giải ở cơ sở.

7. Hỗ trợ tài liệu: Sở Tư pháp tổ chức biên soạn, hỗ trợ tài liệu phục vụ công tác hòa giải ở cơ sở cho địa phương và các Tổ hòa giải ở cơ sở. Với vai trò là cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, tăng cường hỗ trợ các tài liệu tuyên truyền pháp luật do Hội đồng phát hành cho các Tổ hòa giải ở cơ sở.

8. Kiểm tra, thống kê, khen thưởng, báo cáo việc triển khai thực hiện: Xây dựng nội dung kiểm tra công tác hòa giải thành một nội dung trong Kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017; biểu dương, khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hòa giải ở cơ sở; việc thống kê, báo cáo thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

Ngọc Hiền
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.284.658
Lượt truy cập hiện tại 2.530