Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh TT-Huế ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp thông tin, tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, nhiệm vụ CCTP và hoạt động Tư pháp năm 2017
Ngày cập nhật 25/12/2016

Ngày 13 tháng 12 năm 2016, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 1510 /KH-HĐPHCTPBGDPL thực hiện Chương trình phối hợp thông tin, tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, nhiệm vụ cải cách Tư pháp và hoạt động Tư pháp năm 2017.

Theo đó, Kế hoạch đề ra nội dung các hoạt động để thực hiện Chương trình phối hợp thông tin, tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, nhiệm vụ cải cách Tư pháp và hoạt động Tư pháp năm 2017, cụ thể như sau:

- Tham mưu Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cùng cấp quán triệt, chỉ đạo, hướng dẫn, thực hiện Chương trình, Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến về cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp;

- Tiếp nhận, phát hành và phổ biến nội dung các tài liệu tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp; các quy định mới ban hành có liên quan đến cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp;

-  Tập huấn, nâng cao nhận thức cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp; các quy định mới ban hành có liên quan đến cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp: Cử báo cáo viên, tuyên truyền viên tham gia các lớp tập huấn do Trung ương tổ chức; tổ chức quán triệt, tập huấn các quy định mới ban hành có liên quan đến cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp; tổ chức tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật;

- Triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp; các quy định pháp luật mới ban hành có liên quan đến cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp bằng các hình thức thích hợp;

-  Kiểm tra, theo dõi kết quả, đánh giá việc thực hiện các Chương trình, Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp;

- Sơ kết 01 năm thực hiện Chương trình phối hợp thông tin, tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp;

-. Tham gia thực hiện nhiệm vụ thuộc trách nhiệm phối hợp của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật do Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Tỉnh ủy chủ trì: Đối với các hoạt động do Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, Sở Tư pháp phối hợp với các Sở, Ban, ngành có liên quan triển khai thực hiện.

Ngọc Hiền
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.284.658
Lượt truy cập hiện tại 2.395