Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Đoàn Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên thuộc Bộ Nội vụ đánh giá cao công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 25/07/2018

Ngày 24 tháng 7 năm 2018, Đoàn Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên thuộc Bộ Nội vụ đã có buổi kiểm tra, làm việc về tình hình thực hiện nhiệm vụ này tại tỉnh Thừa Thiên Huế trong năm 2017 và 2018. Đoàn Kiểm tra do đồng chí Hoàng Quốc Long – Phó Vụ trưởng Vụ công tác thanh niên, Bộ Nội vụ làm Trưởng đoàn. Về phía tỉnh, đồng chí Phan Lương – Phó Giám Sở Nội vụ chủ trì buổi làm việc với Đoàn Kiểm tra, cùng với sự tham gia của đại diện các cơ quan: Sở Tư pháp, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Tỉnh đoàn; Ủy ban nhân dân các huyện: Phú Lộc, Phong Điền.

 

Qua báo cáo tổng hợp chung của tỉnh và báo cáo các huyện cũng như phát biểu của đại diện các cơ quan, đồng chí Hoàng Quốc Long – Phó Vụ trưởng Vụ công tác thanh niên, Bộ Nội vụ – Trưởng Đoàn kiểm tra ghi nhận và đánh giá tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong đó, Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2010-2015” (gọi tắt là Đề án 2160) mặc dù không được thực hiện trong năm 2017 nhưng vẫn được Sở Tư pháp và các cơ quan, địa phương duy trì kết quả đạt được qua hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật thường xuyên của cơ quan, địa phương. Sở Tư pháp – Cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các sở, ngành, địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng cũng như yêu cầu nhiệm vụ. Trong thực hiện, Sở Tư pháp tăng cường tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng (Trang thông tin điện tử, Báo Thừa Thiên Huế, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh), phát hành tài liệu, trong đó có 01 tập chuyên đề pháp luật về thanh thiếu niên với số lượng 2.000 quyển, cấp phát miễn phí cho các cơ quan, địa phương, Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật làm tài liệu tuyên truyền; định kỳ hàng năm phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật cho những người làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở cấp huyện, cấp xã, cán bộ chủ chốt ở cơ sở để thực hiện phổ biến pháp luật sâu rộng tại địa phương...

Trên cơ sở Quyết định số 1042/QĐ-TTg  ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn II (2016 - 2020), Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký Quyết định số 288/QĐ-BTP ngày 21 tháng 02 năm 2018 ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010-2015” đến năm 2020. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 03/4/2018 tiếp tục thực hiện Đề án 2160 đến năm 2020 và Kế hoạch số 69/KH-UBND thực hiện Đề án năm 2018. Mục tiêu đề ra là phấn đấu 100% thanh niên (gồm: công chức, viên chức, người lao động; cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang) được tuyên truyền, phổ biến về các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý, về quyền, nghĩa vụ công dân; chính sách, pháp luật về thanh, thiếu niên. 80% trở lên thanh, thiếu niên tự do, sinh sống, lao động tại địa bàn cư trú được tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật trong các lĩnh vực liên quan đến quyền, nghĩa vụ và đời sống, công việc của từng đối tượng, từng địa bàn; 70% trở lên thanh niên lao động ở nước ngoài được thông tin, phổ biến các quy định pháp luật Việt Nam và pháp luật nước sở tại trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ, đời sống, công việc.

Trong năm 2018, Đề án được triển khai với các công việc cụ thể, như: Đánh giá kết quả, khó khăn, vướng mắc, chia sẻ kinh nghiệm, mô hình phổ biến giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh, thiếu niên; thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật, tăng cường tiếp cận pháp luật cho thanh, thiếu niên; rà soát, đề xuất, hoàn thiện chính sách, pháp luật có liên quan đến thanh, thiếu niên và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao năng lực, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho báo cáo viên pháp luật, cán bộ Đoàn và cán bộ quản lý, theo dõi công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Ngoài kết quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Đoàn Kiểm tra cũng ghi nhận những kết quả tỉnh đã thực hiện, như: Ban hành văn bản triển khai chương trình thanh niên, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách về thanh niên tại địa phương; hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm; thực hiện thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020; đào tạo nghề cho thanh niên...

Bên cạnh kết quả đạt được, trong thực hiện công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh còn những khó khăn, vướng mắc, tập trung chủ yếu vào vấn đề về kinh phí còn hạn chế, công tác phối hợp giữa các ngành, địa phương có lúc, có nơi chưa thường xuyên, thông tin báo cáo có lúc chưa đầy đủ...

Để triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên trong thời gian tới đạt hiệu quả cao hơn, đồng chí Hoàng Quốc Long – Phó Vụ trưởng Vụ công tác thanh niên – Trưởng Đoàn kiểm đề nghị tỉnh tập trung một số nhiệm vụ chủ yếu, như: Tiếp tục thực hiện tốt Luật Thanh niên và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 16 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số số 45/NQ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020; Quyết định số 1042/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ  ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn II (2016 - 2020); giải quyết chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 – 1975 theo Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ; quan tâm bố trí kinh phí đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ...

 

Nguyễn Thị Đào
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Hoạt động phổ biến GDPL
 
Tin tổng hợp
 
Tổ chức Đảng - Đoàn thể
Ngày 08 tháng 6 năm 2021, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 1017/KH-STP triển khai thi hành Nghị định số 133/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình...
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.644.993
Lượt truy cập hiện tại 1.279