Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình làm việc với Sở Tư pháp về tình hình thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2021
Ngày cập nhật 05/08/2021

Sáng ngày 03/8/2021 tại UBND tỉnh, Đồng chí Nguyễn Thanh Bình- Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với Lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Sở Tư pháp về tình hình thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2021.

 

Nhấn mạnh việc thực hiện nhiệm vụ của Sở Tư pháp trong thời gian qua, đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp nêu rõ: Ngay từ đầu năm Sở Tư pháp đã tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 03/02/2021 của UBND tỉnh phê duyệt Chương trình công tác Tư pháp năm 2021 và đã đạt được một số kết quả nổi bật: công tác xây dựng pháp luật, thẩm định, góp ý văn bản QPPL được tiến hành bài bản, đúng quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngay từ khâu lập đề nghị xây dựng văn bản đến xây dựng và ban hành văn bản, Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 20/01/2021 về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn quy trình xây dựng văn bản QPPL cho các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được chú trọng thực hiện, trọng tâm là công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Sở Tư pháp tích cực tổ chức tuyên truyền, phổ biến trên Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp, Trang Thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, Fanpage “Pháp luật với Cuộc sống” các thông báo, công điện của UBND tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid -19; xây dựng các tình huống pháp luật liên quan đến xử phạt vi phạm trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19,... Tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các nhiệm vụ công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật và thực hiện tư vấn, hướng dẫn giải quyết các vụ việc vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng do các đơn vị gửi trưng cầu ý kiến góp phần hạn chế khiếu nại, khiếu kiện về xử lý vi phạm hành chính và nâng cao hiệu quả thực hiện công tác này tại địa phương. Về công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, đăng ký biện pháp bảo đảm, bồi thường nhà nước: hướng dẫn việc thực hiện đăng ký khai sinh cho những trường hợp còn tồn đọng và kết quả giải quyết các trường hợp sai lệch thông tin liên quan đến chế độ chính sách của công dân còn tồn đọng tại địa bàn huyện A Lưới; phối hợp Công an tỉnh trong công tác thu thập, cập nhật thông tin về dân cư; triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 23/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đẩy mạnh thực hiện Dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân; đã hoàn thành việc nhập quốc tịch cho 17 người Lào theo Đề án “Thỏa thuận giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước”; các cá nhân được nhập quốc tịch đã được đăng ký cư trú, cấp giấy Chứng minh nhân dân và đăng ký hộ tịch theo quy định. Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 13/3/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện hoạt động chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên địa bàn tỉnh và Kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 21/6/2021 về triển khai thực hiện Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến trên địa bàn tỉnh. Tổng kết 6 năm thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch; tổng kết thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế trên địa bàn tỉnh. Công tác bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý tiếp tục đạt được những kết quả tốt: tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 08/02/2021 triển khai thực hiện Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19/11/2020 của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng trên địa bàn tỉnh; Quyết định quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh; Sở Tư pháp và Hội công chứng viên ký kết Quy chế phối hợp trong công tác quản lý công chứng trên địa bàn tỉnh; triển khai thực hiện Thông tư số 01/2021/TT-BTP ngày 03/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng đến các tổ chức hành nghề công chứng; tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp và quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh và Đề án phát triển Văn phòng thừa phát lại trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2015, định hướng đến năm 2030. Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng và Kế hoạch triển khai công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng trên địa bàn tỉnh năm 2021. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng thực hiện theo kế hoạch đề ra, Sở Tư pháp đã triển khai và ban hành 04 Kết luận thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các quy định của pháp luật về luật sư; về hộ tịch, chứng thực, trách nhiệm bồi thường của Nhà nước tại UBND huyện Phong Điền. Công tác tổ chức, văn phòng, thi đua khen thưởng, ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính được triển khai thực hiện nghiêm túc theo quy định thực hiện Nghị định 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thông tư số 07/2020/TT-BTP ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 17/01/2021 triển khai thực hiện Thông tư số 07/2020/TT-BTP ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và ban hành Quyết định số 20/2021/QĐ-UBND ngày 03/4/2021 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế; trên cơ sở Quyết định số 20/2021/QĐ-UBND, Sở Tư pháp thực hiện sắp xếp lại tổ chức cơ cấu các phòng chuyên môn nghiệp vụ, Văn phòng Sở, Thanh tra Sở; bố trí lại biên chế và sắp xếp lại bộ máy nhân sự, chuyển đổi vị trí công tác một số công chức để đảm bảo tiêu chí bộ máy tinh, gọn và đảm bảo biên chế theo quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, các thành phần dự họp thảo luận một số nội dung khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp thực hiện liên quan đến công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPL; về tham gia ý kiến về tính pháp lý của các trường hợp hồ sơ, dự án đang thực hiện mà phát sinh vấn đề vướng mắc; về năng lực cán bộ làm công tác pháp chế các Sở, ngành địa phương; việc bố trí, chuyển đổi công chức tư pháp – hộ tịch cấp xã; về hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực công chứng, luật sư; về đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong giai đoạn hiện nay,...

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình khẳng định vai trò và ghi nhận những nỗ lực của Sở Tư pháp trong thời gian qua. Đồng chí yêu cầu Sở Tư pháp trong thời gian đến tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ, như sau:

Thứ nhất, Sở Tư pháp phải thường xuyên rà soát các quy định của pháp luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành để tổ chức thực hiện đúng quy định; rà soát các quy định, cơ chế, chính sách để kịp thời tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.

Thứ hai, tiến hành rà soát các Quy chế phối hợp hoạt động với các sở, ngành, địa phương để tổ chức thực hiện bài bản và chặt chẽ, tăng cường hơn nữa chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp. Tiếp tục hướng dẫn các Sở, ngành xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật của HĐND, UBND đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, thời hạn theo đúng quy trình xây dựng, ban hành VBQPPL của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Thứ ba, do công tác tư pháp là lĩnh vực khó nên đòi hỏi công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ này phải am hiểu nghiệp vụ chuyên môn nên đề nghị Sở Tư pháp phối hợp với các ngành liên quan rà soát, đánh giá lại việc bố trí công chức tư pháp – hộ tịch, cán bộ làm công tác pháp chế Sở, ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo bố trí hợp lý trong thời gian đến.

Thứ tư, đối với công tác phổ biến giáo dục pháp luật cần rà soát các nội dung tuyên truyền để đi vào thực chất; tiếp tục đổi mới phương pháp thực hiện, xác định rõ đối tượng để tập trung nguồn lực thực hiện, nhất là các đối tượng ít được tiếp cận thông tin; phát huy hơn nữa vai trò của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước

Liên quan đến những vướng mắt còn tồn tại trong quá trình triển khai nhiệm vụ của Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch đề nghị Sở Tư pháp hướng dẫn các cơ quan đăng ký danh mục văn bản quy phạm pháp luật theo đúng thời gian quy định, trao đổi để kịp thời giải quyết nội dung đột xuất, tổ chức thực hiện nhiệm vụ linh hoạt hơn nữa trong các trường hợp đột xuất. Đặc biệt, Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình đề nghị Sở Tư pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Số hóa dữ liệu từ sổ hộ tịch giấy vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã được UBND tỉnh phê duyệt; tham mưu trình UBND tỉnh Kế hoạch Chuyển đổi số ngành Tư pháp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để tổ chức thực hiện tại địa bàn tỉnh.

 

Thiên An
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.284.658
Lượt truy cập hiện tại 6.183