Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Bảo trì công trình xây dựng
Ngày cập nhật 22/04/2022

Ngày 17 tháng 2 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ban hành quy định về việc kiểm tra công tác nghiệm thu, giải quyết sự cố và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 02 năm 2022.

 

Theo đó, quy định về bảo trì công trình xây dựng, như sau:

1. Trách nhiệm bảo trì công trình xây dựng

- Công trình chưa xác định chủ sở hữu: đối với công trình chưa xác định chủ sở hữu thì người đang quản lý, sử dụng công trình có trách nhiệm bảo trì công trình.

 - Công trình có một chủ sở hữu:

+ Công trình thuộc sở hữu nhà nước thì tổ chức, cá nhân được nhà nước giao quản lý, khai thác công trình có trách nhiệm bảo trì công trình;

+ Công trình thuộc sở hữu khác, chủ sở hữu công trình có trách nhiệm bảo trì công trình;

+ Công trình ñầu tư theo hình thức BOT, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp dự án chịu trách nhiệm bảo trì công trình trong thời gian khai thác kinh doanh quy ñịnh trong hợp đồng dự án.

-  Công trình có nhiều chủ sở hữu:

+ Đối với nhà ở, các chủ sở hữu có trách nhiệm bảo trì phần sở hữu riêng và thỏa thuận đóng góp kinh phí để bảo trì phần sở hữu chung theo quy định của pháp luật về nhà ở;

+ Đối với công trình còn lại chủ sở hữu phần riêng của công trình có trách nhiệm bảo trì phần sở hữu riêng của mình và đồng thời phải có trách nhiệm bảo trì phần sở hữu chung của công trình. Việc phân định trách nhiệm bảo trì phần sở hữu chung của công trình phải được các chủ sở hữu hoặc người được ủy quyền thỏa thuận cụ thể bằng văn bản hoặc trong hợp ñồng mua bán, thuê mua tài sản.

- Dự án đầu tư xây dựng PPP:

Cơ quan ký kết hợp đồng có trách nhiệm kiểm tra việc tổ chức thực hiện bảo trì công trình xây dựng của doanh nghiệp dự án PPP theo quy định của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP.

2. Chi phí bảo trì công trình xây dựng

Chi phí bảo trì công trình xây dựng thực hiện theo Điều 35 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP và Thông tư số 14/2021/TT-BXD ngày 08 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình.

3. Xử lý đối với công trình có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho khai thác, sử dụng

- Công trình, bộ phận công trình không đảm bảo an toàn cho việc khai thác, sử dụng là công trình, bộ phận công trình nguy hiểm, có nguy cơ sập đổ biểu hiện qua các dấu hiệu như nứt, võng, lún, nghiêng đến giá trị giới hạn theo quy định của quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan.

- Ủy ban nhân dân cấp huyện khi phát hiện hoặc được thông tin hạng mục công trình, công trình trên địa bàn quản lý có dấu hiện nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho khai thác, sử dụng thì thực hiện theo khoản 2 Điều 40 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP.

- Cơ quan chuyên môn về xây dựng cấp tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện, chủ sở hữu, người quản lý sử dụng công trình thực hiện ngay các biện pháp an toàn, bao gồm hạn chế sử dụng công trình, di chuyển người và tài sản để đảm bảo an toàn (nếu cần thiết).

4. Xử lý đối với công trình hết thời hạn sử dụng theo thiết kế Cơ quan chuyên môn về xây dựng cấp tỉnh có trách nhiệm:

- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố công trình xây dựng hết thời hạn sử dụng trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với công trình có ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng theo quy định tại Điều 41 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP.

- Rà soát các công trình xây dựng không đủ cơ sở để xác định thời hạn sử dụng theo quy định nêu trên, yêu cầu chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình tổ chức thực hiện các nội dung quy định tại khoản 4 Điều 41 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP.

- Tổ chức thực hiện việc xác định thời hạn sử dụng đối với các công trình chưa xác định được chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình và xử lý theo quy định tại khoản 4 Điều 41 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP.

 - Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc thông báo cho chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình về việc dừng sử dụng công trình và yêu cầu chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình có trách nhiệm phá dỡ công trình và thời gian thực hiện việc phá dỡ công trình đối với các công trình không tiếp tục sử dụng theo quy ñịnh tại khoản 5 Điều 41 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.054.443
Lượt truy cập hiện tại 1.566