Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Bãi bỏ một số điều của Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 11/12/2020

Ngày 26/8/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định 2499/QĐ-BGDĐT về việc công bố hết hiệu lực các Điều: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 của Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT ban hành quy định về dạy thêm, học thêm. Lý do hết hiệu lực theo quy định tại khoản 3 Điều 74 Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014. Thời điểm hết hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.

 

Theo đó, các quy định liên quan đến việc dạy thêm, học thêm tại Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT hết hiệu lực, gồm: Quy định về việc tổ chức dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường (Điều 5, Điều 6), Các yêu cầu đối với người dạy thêm và người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm (Điều 8, Điều 9), Quy định về cơ sở vật chất phục vụ dạy thêm, học thêm (Điều 10), Các quy định về hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm (Chương III).

Trên cơ sở đó, ngày 23 tháng 11 năm 2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số  59/2020/QĐ-UBND bãi bỏ một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 63/2013/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Quyết định số 59/2020/QĐ-UBND bãi bỏ các nội dung sau đây của Quyết định số 63/2013/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 của Ủy ban Nhân dân tỉnh:

 Điều 8: Quy định Thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm;

Điều 9: Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm;

Điều 10: Thời hạn, gia hạn, thu hồi, thay đổi nội dung giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm, tạm ngừng, đình chỉ hoạt động dạy thêm, học thêm;

Điều 12: Cơ sở vật chất phục vụ dạy thêm, học thêm;

 Khoản 2 Điều 3; khoản 1, 4 Điều 4; khoản 2 Điều 5 của Quy định ban hành kèm theo.

Quyết định này có hiệu 

Thủy Phương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.453.442
Lượt truy cập hiện tại 944