Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
ĐỊNH MỨC ĐỌC, NGHE, XEM ĐỂ KIỂM TRA BÁO CHÍ LƯU CHIỂU
Ngày cập nhật 18/05/2020

Ngày 03 tháng 4 năm 2020, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư  số 06/2020/TT-BTTTT định mức đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 16 tháng 5 năm 2020.

Theo đó, Thông tư quy định về định mức đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu như sau:

 

1. Định mức đọc để kiểm tra báo in

TT

Thể loại

Đơn vị tính

Định mức đọc trong 01 ngày

(không kể trang bìa)

Tiếng Việt

Tiếng nước ngoài

Tiếng dân tộc

Song ngữ

1

Báo in

Trang báo in cỡ A4

78

47

40

43

2

Báo in chuyên ảnh

Trang báo in cỡ A4

165

104

89

96

2. Định mức nghe, xem để kiểm tra báo hình, báo nói

TT

Thể loại

Đơn vị tính

Định mức nghe, xem trong 01 ngày

Tiếng Việt

Tiếng nước ngoài

Tiếng dân tộc

Song ngữ

1

Chương trình truyền hình

Phút

300

176

150

162

2

Chương trình phát thanh

Phút

250

147

125

135

3. Định mức kiểm tra báo điện tử

TT

Thể loại

Đơn vị tính

Định mức đọc, nghe, xem trong 01 ngày

Tiếng Việt

Tiếng nước ngoài

Tiếng dân tộc

Song ngữ

1

Tin, bài viết

Tin, bài

83

50

43

46

2

Tin, bài ảnh/tranh

Tin, bài

113

83

74

78

3

Media trực tuyến

 

Định mức kiểm tra tác phẩm “media trực tuyến” được tính theo:

a) Định mức kiểm tra chương trình phát thanh đối với trường hợp tác phẩm media chỉ có âm thanh;

b) Định mức kiểm tra tác phẩm báo điện tử dạng tin, bài ảnh/tranh đối với trường hợp tác phẩm media chỉ có ảnh chuyển động;

c) Định mức kiểm tra chương trình truyền hình đối với trường hợp tác phẩm media có cả âm thanh, hình ảnh chuyển động và phụ đề.

- Quy trình đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu áp dụng trong định mức

          - Chuẩn bị kiểm tra: Là việc tập hợp sẵn sàng các tác phẩm, công cụ để kiểm tra; xác định khối lượng các tác phẩm cần kiểm tra.

          - Kiểm tra tác phẩm: Là việc kiểm tra hình thức, nội dung tác phẩm báo chí lưu chiểu, phát hiện các trường hợp sai phạm theo quy định của pháp luật (Luật báo chí; Luật quảng cáo; Giấy phép hoạt động...).

          - Lập báo cáo kết quả kiểm tra: Là việc lập báo cáo nhận xét, đánh giá kết quả của việc kiểm tra các tác phẩm báo chí lưu chiểu.

          - Thực hiện xác định khối lượng đọc, nghe, xem báo chí để kiểm tra lưu chiểu

          + Xác định khối lượng trang báo in đã đọc kiểm tra lưu chiểu tính theo Trang báo in cỡ A4: Xác định hệ số quy đổi trang báo in đã đọc kiểm tra lưu chiểu theo kích cỡ Trang báo in A4: Áp dụng phương pháp Quy đổi theo quy định; xác định số lượng trang báo in đã đọc kiểm tra lưu chiểu tính theo Trang báo in A4 = (bằng) [Hệ số quy đổi] x [Số trang báo in đã đọc].

          +  Xác định khối lượng báo điện tử đã đọc, nghe, xem để kiểm tra lưu chiểu: Xác định số lượng tin, bài của báo điện tử đã đọc để kiểm tra lưu chiểu; xác định tổng thời lượng media trực tuyến đã nghe, xem để kiểm tra lưu chiểu.

          + Xác định tổng thời lượng chương trình đã nghe, xem để kiểm tra lưu chiểu đối với báo hình, báo nói.

          - Xác định thời gian tính theo định mức để đọc, nghe, xem các thể loại báo chí đã được kiểm tra:

          + Xác định thời gian tính theo định mức để đọc, nghe, xem từng thể loại báo chí đã được kiểm tra = (bằng) [Khối lượng đã kiểm tra] : [Định mức kiểm tra theo ngày];

          + Tính tổng thời gian tính theo định mức để đọc, nghe, xem các thể loại báo chí đã được kiểm tra.

          - Xác định thời gian đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu vượt định mức: Thời gian đọc, nghe, xem vượt định mức = (bằng) [Tổng thời gian để kiểm tra tính theo định mức] - [Thời gian thực tế kiểm tra].

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.922.551
Lượt truy cập hiện tại 370