Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Nghị quyết về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Ngày cập nhật 07/01/2020

Ngày 10 tháng 12 năm 2019, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 54-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

 

Nghị quyết xác định quan điểm: Xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan thân thiện môi trường và thông minh; du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, công nghệ thông tin là đột phá, công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao là nền tảng. Ðây là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa không chỉ về kinh tế - xã hội mà cả về chính trị, quốc phòng và an ninh; không chỉ của riêng Thừa Thiên Huế mà còn của cả vùng kinh tế trọng điểm miền trung và cả nước.
Xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế phải trên cơ sở khai thác, phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế của tỉnh, của vùng, nhất là sự kết hợp hài hòa giữa di sản văn hóa đặc sắc với cảnh quan tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên đa dạng, phong phú; vị trí cửa ngõ hành lang kinh tế đông - tây và con người Huế. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với an sinh xã hội, bảo đảm quốc phòng và an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái; đô thị hóa với xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Giải quyết tốt mối quan hệ giữa kế thừa và phát triển; giữa phát triển kinh tế và phát triển văn hóa; giữa bảo tồn, giữ gìn truyền thống và phát huy các giá trị di sản, trong đó bảo tồn là cốt lõi; giữa phát triển đô thị di sản và phát triển thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó phát triển thành phố trực thuộc Trung ương phải bảo đảm điều kiện thuận lợi cho bảo tồn và phát triển đô thị di sản; giữa hỗ trợ của Trung ương và nỗ lực của địa phương.
Tập trung nghiên cứu và ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ mới, hiện đại; thúc đẩy đổi mới sáng tạo; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng hệ thống cơ chế, chính sách đặc thù, phù hợp; tăng cường cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh để thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn lực của mọi thành phần kinh tế, nhất là khu vực kinh tế tư nhân cho phát triển hạ tầng giao thông, đô thị và những ngành, lĩnh vực kinh tế có tiềm năng, lợi thế.
Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền; xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; phát huy cao độ truyền thống văn hóa, cách mạng, sự thông minh và tự lực, tự cường của người dân Huế.
Về mục tiêu và tầm nhìn, đến năm 2025, Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Ðến năm 2030, Thừa Thiên Huế là một trong những trung tâm lớn và đặc sắc của khu vực Ðông - Nam Á về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu; một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc; đảng bộ, chính quyền và cả hệ thống chính trị vững mạnh; đời sống vật chất và tinh thần của người dân đạt mức cao. Tầm nhìn đến năm 2045,Thừa Thiên Huế là thành phố Festival, một trong những trung tâm du lịch, văn hóa và y tế chuyên sâu đặc sắc của châu Á.
Ðể thực hiện các mục tiêu, Nghị quyết đề ra 08 nhóm giải pháp chính: 
- Tập trung mọi nguồn lực xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông mình; là trung tâm của vùng và cả nước về văn hóa – du lịch, y tế chuyên sâu, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ.
- Ðẩy mạnh công tác quy hoạch và quản lý, thực hiện quy hoạch theo hướng phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và thông minh, nhất là hạ tầng giao thông, công nghệ thông tin, đô thị đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông, công nghệ thông tin đô thị, bảo đảm sự hài hòa giữa kiến trúc với tự nhiên và đặc thù của Huế. Quy hoạch, bố trí lại dân cư; sắp xếp hình thành các cụm, ngành sản xuất. Tăng cường công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường; chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, nước biển dâng. 
- Thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư từ mọi thành phần kinh tế cho phát triển kinh tế - xã hội nhất là kinh tế tư nhân, chú trọng vào phát triển cơ sở hạ tầng và các ngành kinh tế mũi nhọn, có lợi thế. 
- Xây dựng, ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù để Thừa Thiên Huế phát triển nhanh, bền vững trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế. 
- Nâng cao hiệu quả liên kết phát triển vùng; mở rộng hợp tác và quan hệ đối ngoại phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
- Tập trung phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Gắn phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; củng cố vị thế là trung tâm văn hóa lớn và đặc sắc của cả nước.
- Gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.
- Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; phát huy vai trò làm chủ của nhân dân; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở./.
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.579.113
Lượt truy cập hiện tại 2.055