Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021
Ngày cập nhật 24/02/2021

Thực hiện Quyết định số 49/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021, ngày 01 tháng 02 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 34/KH-UBND để triển khai thực hiện nhiệm vụ nêu trên tại địa bàn tỉnh. Theo đó, xác định các lĩnh vực và phạm vi theo dõi tình hình thi hành pháp luật trọng tâm, liên ngành năm 2021, gồm:

 

Một là, theo dõi tình hình thi hành pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, rừng.

 Phạm vi theo dõi: việc thi hành pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất; về giao rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng.

Hai là, theo dõi tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường.

Phạm vi theo dõi: việc thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường biển và hải đảo.

Ba là, theo dõi tình hình thi hành pháp luật về các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Phạm vi theo dõi: việc thi hành pháp luật về các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả, bảo đảm mục đích, yêu cầu đề ra, Kế hoạch xác định 05 hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật cần thực hiện, bao gồm:

Thứ nhất, ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về lĩnh vực trọng tâm, liên ngành.

Hai là, nghiên cứu, rà soát, tổng hợp, xây dựng Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến: (i) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất; giao rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng, (ii) bảo vệ môi trường biển và hải đảo, (iii) các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Hướng dẫn, đôn đốc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi theo dõi trọng tâm, liên ngành.

Thứ ba, tổ chức thu thập, xử lý thông tin theo dõi tình hình thi hành pháp luật về các lĩnh vực theo dõi trọng tâm, liên ngành.

Thứ tư, kiểm tra liên ngành tình hình thi hành pháp luật về: (i) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất; giao rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng, (ii) bảo vệ môi trường biển và hải đảo, (iii) các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Thứ năm, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi theo dõi trọng tâm, liên ngành.

Tại kế hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện trong phạm vi quản lý nhà nước được giao có trách nhiệm bám sát kế hoạch này để kịp thời ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan địa phương; bố trí cán bộ, kinh phí và các điều kiện bảo đảm cho hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật hiệu quả, đúng pháp luật; công bố công khai kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật, trừ các nội dung thuộc bí mật công tác, bí mật nhà nước;… tổng hợp kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật về lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trong báo cáo về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 gửi về Sở Tư pháp trước ngày 15/11/2021 để tổng hợp, xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định./.

 

Văn Hóa
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.264.182
Lượt truy cập hiện tại 2.370