Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBMTTQ Việt Nam tỉnh và Công an tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới” giai đoạn 2021-2023 trên địa bàn tỉnh
Ngày cập nhật 10/06/2021

Ngày  25  tháng 5 năm 2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên cùng với Công an tỉnh thống nhất ban hành Kế hoạch số 2585/KH-MTTQ-CAT về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên với Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” giai đoạn 2021-2023.

 

Theo đó, nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa lực lượng Công an với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở xã, phường, thị trấn trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phù hợp với từng địa bàn, truyền thống văn hóa và đặc điểm dân tộc, tôn giáo. Phát huy vai trò của Ban công tác Mặt trận, chi hội, chi đoàn và lực lượng Công an cơ sở kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn mọi nguy cơ phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội; giải quyết triệt để các điểm nóng, tụ điểm phức tạp về an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở. Từ đó hằng năm, phấn đấu đạt tỷ lệ từ 75% trở lên các khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; góp phần giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, từng bước thiết lập môi trường sống an toàn, lành mạnh tại các địa phương.

Để đạt được những mục tiêu trên, Kế hoạch đề ra 07 nhiệm vụ trọng tâm để tổ chức thực hiện như sau:

- Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phối hợp triển khai thực hiện các nội dung Chương trình phối hợp gắn với thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các văn bản của cấp ủy, chính quyền địa phương.

- Đổi mới hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác, ý thức chủ động phòng ngừa trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trước những âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và các loại tội phạm.

- Đẩy mạnh công tác phối hợp trong xử lý tin báo, tố cáo tội phạm, bảo vệ bí mật Nhà nước. Kịp thời phát hiện, đề xuất giải pháp nhằm giảm thiểu nguyên nhân gây phức tạp an ninh, trật tự. Xây dụng các mô hình khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”. Phối hợp rà soát, kịp thời giải quyết dứt điểm các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện, đình công, lãn công phức tạp, kéo dài.

- Gắn kết chặt chẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với thực hiện phong trào thi đua yêu nước. Hỗ trợ công tác an sinh xã hội, phát triển sản xuất, học nghề, giới thiệu việc làm. Giáo dục, giúp đỡ người vi phạm pháp luật tái hòa nhập cộng đồng.

- Thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo “Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” từ cấp tỉnh đến cơ sở.

- Xây dựng, duy trì, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống tội phạm. Loại bỏ những mô hình không hiệu quả, mang tính hình thức.

- Tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung phong trào. Hằng năm (Quý IV) tiến hành hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm. Kịp thời khen thưởng, động viên tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.264.382
Lượt truy cập hiện tại 2.419