Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
TT Huế ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị ...
Ngày cập nhật 14/01/2020

Ngày 24 tháng 12 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 265/KH-UBNDvề triển khai Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015 - 2020” (Đề án 452) năm 2020.

 

Theo đó, nội dung phổ biến Đề án, gồm: Tinh thần, nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR; các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành; tình hình thực hiện các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013, những thành tựu đạt được của Việt Nam về bảo đảm quyền dân sự, chính trị.

Kế hoạch cũng đề ra các nội dung hoạt động để triển khai Đề án, như sau:

-Tham mưu xây dựng, ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2020; tổ chức tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án giai đoạn 2015-2020;

- Bồi dưỡng cho báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh thuộc phạm vi quản lý; lồng ghép việc bồi dưỡng pháp luật về quyền dân sự, chính trị trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; bồi dưỡng cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, phóng viên, biên tập viên báo chí viết về pháp luật, giáo viên giảng dạy môn pháp luật, giáo dục công dân ở các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, cho các trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; lồng ghép việc bồi dưỡng pháp luật về quyền dân sự, chính trị trong chương trình đào tạo hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức của địa phương;

- Thực hiện các chuyên trang, chuyên mục, chương trình, tăng thời lượng tin, bài phổ biến trên một số báo in, báo điện tử, trên các kênh sóng của Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Đài Phát thanh-Truyền hình các huyện, thị xã và thành phố Huế; cập nhật thường xuyên các tài liệu, tin, bài phổ biến pháp luật về quyền dân sự, chính trị trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp; tuyên truyền, phổ biến trên báo chí, Trang thông tin điện tử của các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở cấp tỉnh, địa phương và hệ thống truyền thanh cơ sở;

- Nhân rộng mô hình điểm thực hiện Đề án trên phạm vi toàn tỉnh thông qua các hình thức, biện pháp phổ biến sau: Phổ biến trực tiếp cho cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên, người có uy tín trong cộng đồng và nhân dân thông qua sinh hoạt thôn, tổ dân phố, sinh hoạt câu lạc bộ, sinh hoạt văn hóa, lễ hội truyền thống...; thực hiện thông qua hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp ở cơ sở liên quan đến việc thực hiện các quyền dân sự, chính trị của nhân dân; tuyên truyền, phổ biến trực quan qua các hình thức như tranh in cổ động, pano, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, xe tuyên truyền lưu động tại các phiên chợ, lễ hội, phát các tờ gấp, tài liệu tuyên truyền...; tổ chức các chương trình truyền thông, phổ biến qua hệ thống truyền thanh cơ sở; các đợt chiếu phim lưu động; các tiểu phẩm pháp luật; thi tìm hiểu pháp luật dưới hình thức sân khấu hóa; tập huấn, trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ tài liệu nhằm tăng cường năng lực, kỹ năng phổ biến cho đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn, đội ngũ tuyên truyền viên, hòa giải viên, người có uy tín trong cộng đồng tại địa bàn chỉ đạo điểm;

- Biên soạn, phát hành các tài liệu phục vụ các sở, ngành, địa phương phổ biến nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành, bao gồm: Sách tìm hiểu, hỏi đáp pháp luật, tờ gấp phổ biến pháp luật dành cho các đối tượng khác nhau; tài liệu tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thanh ở cơ sở; hỗ trợ trang bị tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quyền dân sự, chính trị cho tủ sách pháp luật tại xã đặc biệt khó khăn, cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân theo Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật;

- Lồng ghép hoạt động của Đề án vào hoạt động tổ chức “Ngày pháp luật” năm 2020;

-Kiểm tra tình hình thực hiện Đề án tại các đơn vị chọn điểm.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.931.607
Lượt truy cập hiện tại 869