Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh hoạt động khuyến công, tạo động lực mới cho phát triển công nghiệp nông thôn giai đoạn 2021-2025
Ngày cập nhật 30/03/2021

Ngày 25 tháng 3 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Chỉ thị số 2389/UBND-CT về việc đẩy mạnh hoạt động khuyến công, tạo động lực mới cho phát triển công nghiệp nông thôn giai đoạn 2021-2025.

 

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế triển khai thực hiện các nội dung sau:

 1. Sở Công Thương

- Chủ trì, phối hợp các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế tổ chức triển khai các nhiệm vụ liên quan theo Quyết định số 1881/QĐ-TTg ngày 20/11/2020, Quyết định số 597/QĐ-UBND ngày 12/3/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Đề án “Phát triển công nghiệp nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025”(viết tắt là Quyết định số 597/QĐ-UBND), Quyết định số 2801/QĐ-UBND ngày 03/11/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025(viết tắt là Quyết định số 2801/QĐ-UBND).

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức làm công tác khuyến công, năng lực cán bộ làm công tác khuyến công. Tổ chức quán triệt sâu sắc vị trí, vai trò của công tác khuyến công trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; nâng cao tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo và đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong thực hiện các hoạt động khuyến công; tạo sự gắn kết giữa cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động khuyến công với cộng đồng doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn.

- Hướng dẫn, chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tập trung xây dựng các đề án điểm, đề án nhóm theo hướng hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với tiềm năng, lợi thế của vùng, địa phương; đồng bộ với các chương trình hỗ trợ về đất đai, ưu đãi đầu tư, tín dụng và đặc biệt là khoa học và công nghệ, chuyển đổi số trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0. Thực hiện có chất lượng, hiệu quả các nội dung hoạt động, bảo đảm phát huy tối đa nguồn lực, năng lực hiện có của các cơ sở công nghiệp nông thôn.

- Kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí khuyến công đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích và đúng các quy định pháp luật hiện hành.

2. Sở Nội vụ

Phối hợp Sở Công Thương tham mưu UBND tỉnh kiện toàn tổ chức làm công tác khuyến công theo đề án vị trí việc làm, bố trí đủ biên chế, có chính sách bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ làm công tác khuyến công; xây dựng đội ngũ cán bộ làm việc chuyên nghiệp, trách nhiệm, đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

3. Sở Tài chính

- Tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí từ ngân sách tỉnh để thực hiện các nhiệm vụ theo Quyết định số 597/QĐ-UBND, Quyết định số 2801/QĐ-UBND và các nhiệm vụ liên quan khác.

- Phối hợp Sở Công Thương hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình khuyến công.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Phối hợp với các sở, ban ngành, địa phươngđể lồng ghép nguồn vốn theokế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 đối với công tác phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì tổng hợp, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên các dự án đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp và làng nghề cần vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước vào danh mục đầu tư công trung hạn.

5. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương xây dựng kế hoạch tổ chức đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh.

6. Sở Khoa học và Công nghệ

- Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, sở hữu trí tuệ… đối với sản phẩm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất các sản phẩm công nghiệp nông thôn nhất là các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP.

- Hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn trong phát triển tài sản trí tuệ, khởi nghiệpđổi mới sáng tạo.

7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao; chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành và địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh xây dựng các đề án, kế hoạch tổ chức triển khai, thực hiện các nội dung chương trình OCOP, chương trình phát triển vùng nguyên liệu, phát triển nông thôn mới gắn với phát triển công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh.

8. Sở Tài nguyên và Môi trường

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao; phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc khắc phục các hạn chế, tồn tại về công tác bảo vệ môi trường tại các cụm công nghiệp, làng nghề, điểm sản xuất công nghiệp nông thôn.

9. Các sở, ban ngành liên quan

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao; thông qua các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, chương trình công tác của ngành,… tổ chức và lồng ghép thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển công nghiệp nông thôn, nhiệm vụ khuyến công theoQuyết định số 597/QĐ-UBND, Quyết định số 2801/QĐ-UBND.    

10. UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế

- Theo chức năng, nhiệm vụ được giao; chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch hàng năm của địa phương để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ liên quan theoQuyết định số 597/QĐ-UBND, Quyết định số 2801/QĐ-UBND. Hàng năm, báo cáo kết quả thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp nông thôn trên địa bàn về Sở Công Thương trước ngày 15/12 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

- Tổ chức và thực hiện lồng nghép các nhiệm vụ phát triển công nghiệp nông thôn với các chương trình, dự án khác có trên địa bàn, đặc biệt là gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới.

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến sâu rộng và liên tục về chủ trương, chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp.

- Bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương để tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công, phát triển công nghiệp nông thôn trên địa bàn. Bố trí cán bộ làm công tác khuyến công; có chính sách bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ làm công tác khuyến công cấp huyện; xây dựng đội ngũ cán bộ khuyến công làm việc chuyên nghiệp, trách nhiệm, đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Phối hợp với Sở Công Thương phổ biến, hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình khuyến công trên địa bàn.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ảnh, đề xuất phương án giải quyết gửi về Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.310.550
Lượt truy cập hiện tại 1.091