Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc đẩy mạnh thực hiện Dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân
Ngày cập nhật 25/03/2021

Ngày 23 tháng 3 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc đẩy mạnh thực hiện Dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân.

 

Nhằm đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện chiến dịch cấp Công cước công dân (CCCD) trên địa bàn tỉnh, phấn đấu thu nhận 732.000 hồ sơ phục vụ cấp CCCD trước ngày 31/5/2021 và thuộc 01 trong 15 tỉnh, thành phố dẫn đầu toàn quốc hoàn thành chỉ tiêu cấp CCCD theo chỉ đạo của Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về vị trí, vai trò, tầm quan trọng, nội dung của dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp và quản lý CCCD. Sử dụng đồng bộ, hiệu quả các biện pháp, hình thức, nội dung thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của 02 Dự án. Trong đó, xác định: Việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp CCCD góp phần tích cực trong việc xây dựng Chính phủ điện tử, tiến tới Chính phủ số, xã hội số, kinh tế số, xây dựng đô thị thông minh, góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, đảm bảo thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong tỉnh. Từ đó, để các cơ quan, tổ chức và mọi tầng lớp nhân dân có sự nhận thức tích cực, đồng thuận, giúp các cơ quan chức năng, lực lượng Công an có điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thực hiện 02 Dự án, nhất là việc cấp thẻ CCCD có gắn chip điện tử và thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư.

- Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, Công an các huyện, thị xã, thành phố Huế tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả 02 Dự án với tinh thần “quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt”. Trong đó:

+ Đối với dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tập trung chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố Huế tiếp tục thực hiện các giải pháp “làm sạch, sống” dữ liệu thông tin dân cư bảo đảm đầy đủ, chính xác theo yêu cầu của Bộ Công an.

+ Đối với dự án Sản xuất, cấp và quản lý CCCD, phấn đấu thu nhận hồ sơ phục vụ cấp căn cước công dân trung bình 6.600 trường hợp/1 ngày, trong đó phải: thực hiện tốt công tác điều tra cơ bản về đối tượng, thời gian, địa bàn để xây dựng phương án cấp CCCD lưu động; các ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã chuẩn bị các điều kiện cần thiết tổ chức cấp thẻ CCCD lưu động cho công dân phù hợp từng địa phương, đảm bảo là 01 trong 15 địa phương dẫn đầu trong cả nước về cấp thẻ CCCD. Để thực hiện thí điểm cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; chỉ đạo thành lập các tổ cấp CCCD lưu động trên cơ sở lựa chọn cán bộ có năng lực, trách nhiệm, kinh nghiệm trong việc cấp CCCD lưu động để đảm bảo tiến độ thực hiện; tăng cường cán bộ phục vụ công tác cấp CCCD tại địa phương đảm bảo việc tổ chức thu nhận hồ sơ CCCD tối thiểu 15h/ngày, chia làm 3 ca, mỗi ca 05h (ca 1 từ 7h-12h; ca 2 từ 12-17h; ca 3 từ 17h-22h), thực hiện thu nhận theo nguyên tắc “Gần làm đêm, xa làm ngày; dễ làm trước, khó làm sau; tập trung trước, phân tán sau; người nghỉ, máy không nghỉ, đảm bảo khoa học, hợp lý, không gây phiền hà cho người dân trong quá trình thực hiện”;  phát động phong trào thi đua giữa các đơn vị trong thực hiện chiến dịch cấp CCCD.

+ Có phương án cụ thể hỗ trợ cho các đối tượng già yếu, ốm đau, tàn tật,... và một số đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt không thể đến nơi tập trung để làm CCCD với tinh thần “chính quyền phục vụ”.

- Trung tâm Phục vụ Hành chính công - Văn phòng UBND tỉnh khẩn trương nghiên cứu, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông cập nhật biểu mẫu, quy trình cấp CCCD theo hình thức trực tuyến.

- Sở Tư pháp chỉ đạo ngành Tư pháp cấp huyện, cấp xã tham mưu UBND cùng cấp thực hiện việc cấp các loại giấy tờ liên quan đến hộ tịch (đăng ký khai sinh; đăng ký khai tử; thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch,...) cho công dân khi có yêu cầu theo đúng quy định của pháp luật; tạo thuận lợi cho công dân được cấp, bổ sung, điều chỉnh thông tin cá nhân trong thời gian sớm nhất, bảo đảm thông tin đầy đủ, chính xác và thống nhất, phục vụ việc thu thập, cập nhật, chỉnh sửa dữ liệu dân cư, cấp thẻ CCCD có gắn chip điện tử.

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí mua sắm bổ sung các loại máy móc, trang thiết bị, phương tiện cần thiết nhằm hỗ trợ Công an tỉnh đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ của dự án Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân, nâng cao hiệu quả công tác quản lý dân cư, cải cách hành chính, công tác bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi, tham mưu UBND tỉnh có hình thức biểu dương khen thưởng kịp thời đối với những cá nhân, tập thể thực hiện tốt, có biện pháp, cách làm sáng tạo, đạt hiệu quả cao trong công tác cấp CCCD trên địa bàn tỉnh.

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND cấp huyện, xã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân đi làm CCCD; đảm bảo các điều kiện cần thiết (bàn, ghế, điện, nước, ánh sáng...) và huy động lực lượng Đoàn viên thanh niên, Hội Phụ nữ, học sinh, sinh viên…hỗ trợ lực lượng Công an cấp thẻ CCCD như: Hỗ trợ phát số thứ tự, sắp xếp vị trí ngồi; gọi công dân đến lượt làm thủ tục; hướng dẫn công dân làm sạch đường vân tay, cặp tóc, chải tóc gọn gàng trước khi công dân vào thu nhận vân tay, chụp ảnh; hỗ trợ người khuyết tật, phụ nữ mang thai, hỗ trợ sắp xếp trông giữ phương tiện của công dân đến làm thủ tục…;

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế chủ động quan tâm bố trí kinh phí hỗ trợ lực lượng Công an cùng cấp để mua sắm máy móc, trang thiết bị, hỗ trợ kinh phí cho Đoàn viên, Hội viên, học sinh, sinh viên…trong việc phối hợp cấp thẻ CCCD, đảm bảo đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ của dự án cấp CCCD.

Thành lập các Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ tại các điểm thu nhận hồ sơ cấp CCCD trên địa bàn.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân, Hội viên, đoàn viên tham gia tích cực việc cung cấp thông tin, hỗ trợ lực lượng Công an trong việc thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư và cấp CCCD.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này trong ngành, địa phương mình, báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh sau khi kết thúc việc triển khai, thực hiện Dự án (qua Công an tỉnh để tập hợp chung).

Giao Công an tỉnh chủ trì theo dõi, hướng dẫn, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập các Đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị này; tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định./.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.277.833
Lượt truy cập hiện tại 3.259