Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Tiếp tục triển khai thực hiện các hoạt động nhằm nâng xếp hạng Chỉ số B1 năm 2020 trên địa bàn tỉnh
Ngày cập nhật 24/04/2020

Nhằm tiếp tục cắt giảm triệt để các chi phí không hợp lý trong tuân thủ quy định pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh, ngăn chặn và đẩy lùi các hành vi làm phát sinh chi phí không chính thức cho doanh nghiệp, qua đó, giảm chi phí tuân thủ pháp luật (chỉ số B1) cho các doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Văn bản số 2618/UBND-TTr về tiếp tục triển khai thực hiện các hoạt động nhằm nâng xếp hạng Chỉ số B1 năm 2020, theo đó, xác định 09 nhóm công việc sẽ thực hiện trong năm 2020 như sau:

 

Một là, căn cứ nhiệm vụ chi tiết tại Phụ lục ban hành kèm theo Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 29/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện các nhiệm vụ về nâng xếp hạng chỉ số Chi phí tuân thủ pháp luật (Chỉ số B1), chỉ số giải quyết tranh chấp hợp đồng (Chỉ số A9), chỉ số phá sản doanh nghiệp (Chỉ số A10); góp phần cải thiện về môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh quốc gia trên địa bàn tỉnh: các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp tục triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, địa phương mình.

Hai là, khẩn trương ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành, giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc quyền quản lý để tổ chức triển khai thực hiện; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, yêu cầu báo cáo kết quả cụ thể, thực hiện chế độ khen thưởng, kỷ luật nghiêm minh trong thực thi nhiệm vụ này.

Ba là, nghiên cứu, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các kiến nghị về hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật qua tổ chức triển khai thực hiện chưa đáp ứng được yêu cầu hoặc chưa phù hợp với mục tiêu giảm thiểu chi phí tuân thủ pháp luật, chưa đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, khả thi.

Bốn là, bố trí nguồn lực về biên chế, kinh phí phù hợp để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện việc cắt giảm chỉ số tuân thủ pháp luật năm 2020; chú trọng kiện toàn đội ngũ công chức pháp chế đủ về số lượng và chất lượng để thực hiện tốt công tác tham mưu cho Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện các giải pháp cắt giảm chỉ số tuân thủ pháp luật.

Năm là, tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác truyền thông về các hoạt động triển khai các giải pháp giảm thiểu chi phí tuân thủ pháp luật đối với doanh nghiệp, người dân; chú trọng thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Sở, Ban, ngành, địa phương để cán bộ, công chức thực thi công vụ, cộng đồng doanh nghiệp và người dân hiểu rõ, hưởng ứng, phối hợp thực hiện đồng bộ các giải pháp đề ra.

Sáu là, tăng cường công tác tập huấn nghiệp vụ pháp luật, đặc biệt là các kỹ năng, nghiệp vụ rà soát, đánh giá các quy định về điều kiện kinh doanh; thực hiện rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định không rõ ràng, không cụ thể, không khả thi, cản trở điều kiện đầu tư kinh doanh, gây khó khăn, phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Bảy là, phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp trong quá trình kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ nâng xếp hạng chỉ số B1 tại cơ quan, đơn vị, địa phương (kết hợp với nhiệm vụ kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020).

Tám là, thực hiện nghiêm việc công khai các thủ tục hành chính, cập nhật thường xuyên các thủ tục hành chính, đặc biệt là các thủ tục hành chính về điều kiện đầu tư kinh doanh trên Cổng thông tin điện tử bảo đảm thuận tiện cho việc tìm hiểu, tra cứu, cập nhật thông tin đối với người dân, doanh nghiệp.

Chín là, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tình hình thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật. Thời gian thực hiện trước ngày 15/5/2020 (đối với báo cáo 6 tháng) và trước ngày 15/11/2020 (đối với báo cáo năm).

          Có thể thấy, với những kết quả đạt được về điểm số và vị trí xếp thứ hạng của chỉ số B1 trong năm 2019 (chỉ số B1 của Việt Nam đạt 3.4/7, xếp thứ 79/141 nước (tăng 17 bậc so với năm 2018), năm 2020, Chính phủ đề ra mục tiêu cải thiện điểm số và duy trì thứ hạng chỉ số B1 (duy trì thứ hạng chỉ số B1 như đã đạt được của năm 2019, xếp thứ 79/141 quốc gia) thì việc tiếp tục triển khai thực hiện các hoạt động nhằm nâng xếp hạng Chỉ số B1 năm 2020 trên địa bàn tỉnh là kịp thời và hết sức cần thiết. Đồng thời, có sự cải tiến về thực hiện chế độ báo cáo (báo cáo 6 tháng và năm), khác với năm 2019 (báo cáo theo quý và năm)./.

 

Văn Hóa
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.931.374
Lượt truy cập hiện tại 804